Oppmåling
Velkommen til Nærøy kommune!
Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Søknader om deling av grunneiendom / kartforretning av festegrunn, sendes kommunen på fastsatt skjema.

Søknaden skal inneholde opplysninger om følgende:
- registreringsnummer (gnr/bnr. evt. festenr. på avgivereiendommen),
- kart som viser grenser for avgivereiendommen med avmerking av beliggenhet for den omsøkte fradelte parsell i målestokk 1:1000 i tettbygd strøk eller 1:5000 utenfor tettbygd strøk
- ca. størrelse på omsøkte tomt
- naboforhold - eiere/festere,
- arealets anvendelse,
- rettigheter som berører forretningen,
- underskrift av hjemmelshaver evt. fullmakt til andre som underskriver (fullmakt er ikke nødvendig når advokat opptrer som fullmektig).
- Ved rekvisisjon av kartforretning for eiendommer som eies av flere, må et flertall av eierne underskrive med mindre én person har fullmakt (flertall utgjør den eller de som eier mer enn halvparten i sameiet). Ved rekvisisjon av delingsforretning kreves enstemmighet blant sameierne.

Vedlegg til søknaden
- Nabovarsel
- Utslippstillatelse / Avløpstillatelse
- Eventuell godkjennelse fra Statens vegvesen hvis det skal opprettes ny avkjørsel til riks- eller fylkesvei. Alternativt opplyses i delingssøknaden hvorvidt slik søknad er sendt vegvesenet.
Søknader som godkjennes av oppmålingssjefen etter delegasjon


KONTAKTPERSON:
Faustmann, MatthiasOppmålingsingeniør
E-post: Tlf.: 74382729 / 98443396
Oppdatert: 09/20/2018 03:57:45 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt