Jordbruk
Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO

Arbeidsområder
Finansiering, planlegging og veivalgssspørsmål:
Vi bistår med bruksutbyggingsplanlegging i samråd med gårdbrukeren der det skal søkes om investeringstilskudd og lån i Innovasjon Norge (BU-midler) og SMIL midler. Vi utfører ikke driftsplanlegging og tegninger eller annen planlegging, men henviser til aktuelle veiledningsmiljøer.
I tillegg ønsker vi å være en diskusjon og samtale part til bønder som står ovenfor veivalg i sin bedrift. Vi henviser også videre til profesjonelle rådgivere dersom de ønsker det.

Forvaltning av tilskudds- og låneordninger:
- Finansiering tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring, Innovasjon Norge og BU -ordningen
- Finansiering av nyskapende virksomheter innen landbruk gjennom Innovasjon Norge og BU ordningen
- Produksjonstilskudd og avløsning ferie- og fritid
- Kulturlandskapstiltak, SMIL -midler
- Velferdsordningene som bla. avløsning under sykdom
- Avlingssvikt/katastrofeordninger

Lovsaker, saksbehandling i h. h. t. jordlov/konsesjonslov/odelslov/forpaktingslov, herunder:
- Deling av landbrukseiendom
- Omdisponering av jordbruksareal
- Nydyrking
- Konsesjon ved erverv av fast eiendom/leie over 10 år
- Bo- og driveplikt
- Godkjenning forpaktingsavtaler
- Høringsuttalelser til reguleringsplaner

Miljøforvaltning landbruk:
- Lagring og spredning av pressaft og husdyrgjødsel
- Bakkeplanering
- Tekniske miljøtiltak
- Kulturlandskap
- Statistikk

Om jordbruket i Nærøy
Antall driftsenheter i 2013 var 149 stk, fordelt på melk og storfekjøttproduksjon, svineproduksjon, saueproduksjon, samt korn. Klima og topografi ligger til rette for grasproduksjon. Dette er grunnlaget for et aktivt og variert husdyrmiljø, hvor melk og kjøttproduksjon er dominerende. De ca 150 bruk som er i drift, er enkeltbedrifter der eieren/driveren bor. Typisk for disse bedriftene er at de er spredt utover hele kommunen. Jordbruket er derfor viktig for å opprettholde bosettingen i alle grender i kommunen.

Som en følge av strukturrasjonaliseringa er drifta lagt ned på mange bruk, og andelen med leiejord har økt.

Ressurser:
Det er nå (31.07.2013) 1.969 melkekyr, 4.265 storfe, 272 ammekyr. 977 v.f. sau, 544 utegangersau, 205 avlspurker, 48 høns, 23 hester i kommunen(SLF). Antall husdyr har gått litt tilbake de senere årene.
I kommunen er det 37.196 dekar jordbruksareal i drift, det gir en gjennomsnittlig størrelse på brukene i Nærøy på 250 da. Ca 40 % av dyrkajorda er utleid. Det er i de siste tre årene omsøkt og gitt tillatelse til nydyrking av ca 160 dekar. Eng og beite utgjør 94,5 % av dyrkajordarealet, mens kornproduksjonen utgjør 5,5 % av arealet.

Målsetting og utfordringer for jordbruket i Nærøy kommune:
En av de største utfordringene som jordbruket og husdyrbruket i Nærøy står foran, er å tilpasse seg den nye Forskrift for hold av storfe, samt ny forskrift for hold av svin. Den nye Forskriften om hold av storfe av 22.4.2004 inneholder en rekke bygningsmessige krav og som må være oppfylt innen fastsatte frister. Krav om oppstalling av storfe i løsdrift er satt til 1.januar 2034. Med dagens byggekostnader kan det være noen bruk som vil få en utfordring med å gjennomføre en stor investering for å oppfylle krava.
Fra 1. januar 2014 skal alle storfe ha mulighet for mosjon i minimum 8 uker i sommerhalvåret, bortsett fra ukastrerte hanndyr eldre enn 6 mnd. Fra 1.1.2024 er det krav om kalvingsbinge i båsfjøs.

I tillegg ser vi at veivalgsprosser er mer etterspurt nå, enn tidligere. Siden det ble frislipp på kjøp og salg av melkekvoter har mange produsenter fått anledning til å øke eller endre driftsgrunnlaget sitt, i den forbindelse er det mange strategiske valg som skal tas. Også utfordringer angående tilleggsnæringer er ofte diskutert med administrasjonen i kommunen. Omsetningsorganisasjonene og andre private firmaer har tatt denne utfordringen og er ettertraktede samtaleparter med brukerne. I tidlig fase tar ofte brukerne kontakt med kommunen for å diskutere planene løselig, noe vi til nå har kunnet vært behjelpelig med. Vi er også behjelpelig med å bistå bønder med å komme i kontakt med ulike kompetansemiljøer for mer spesifikk rådgivning i veivalgsprosessen.

Det er et uttalt mål at jordbruket i Nærøy skal være levende og aktivt i årene som kommer.

Vakttelefon veterinærvakt
Tlf. 74 39 91 66
Veterinærvakta i Nærøy, Vikna og Leka.
KONTAKTPERSON:
Libjå, Torhildjordbrukssjef
E-post: Tlf.: 74382684 / 97760228
Oppdatert: 09/20/2018 03:57:50 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt