Hjemmebaserte tjenester
Velkommen til Nærøy kommune!
Tlf.: 74 38 26 41
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Oppsøkende tjenester, eldresenter og omsorgsboliger på Kolvereid og pensjonærheim på Foldereid
Mobilnr hjemmesykepleien natt: 74 38 26 72
Mobil hjemmesykepleien kveld /helg:97 76 40 94 eller 48 27 25 35
Nærøy eldresenter 74 38 26 72
Direkte innvalgsnr til vaktpersonell, Sjøsiden omsorgsboliger, Kolvereid:
74 38 28 10 (dag-/kveldstid)
74 38 28 08 (natt)

Overordnet målsetting
Tildele og yte gode og adekvate tjenester til brukerne innenfor enhetens ansvarsområde.
Forvalte aktuelle lovverk med vekt på rettssikkerhet for brukerne.
Samarbeid med andre avdelinger og andre etater, både på 1. linjenivå og 2. linjenivå.


Hvilke tjenester kan vi tilby?

Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleie er et kommunalt tilbud for alle aldersgrupper. Det er en lovpålagt ytelse for dem som har behov for nødvendig helsetjeneste, og den skal gis på et forsvarlig nivå.

I hjemmesykepleien arbeider fagpersonell, herunder sykepleiere og hjelpepleiere. Personer uansett alder som p.g.a. sykdom eller skade trenger hjelp til pleie og omsorg, administrering av medisiner, sårskift m.v, kan innvilges sykepleietjenester.

I Nærøy kommune kan pasienten selv eller andre, f.eks. pårørende eller lege, ta direkte kontakt med hjemmesykepleiens kontor i kommunen. Behov for tjenesten vil bli vurdert av fagpersonell.

Hjemmehjelp
Praktisk bistand omfatter hjemmehjelp til eldre, funksjonshemmede, og andre med behov for hjelp. Det skal det ytes hjelp til praktiske gjøremål i hjemmet og husholdningen. Slik bistand er en sentral del av de sosiale tjenestetilbud. Dessuten omfatter bestemmelsen hjelp til egenomsorg og personlig stell. Opplæring omfatter opplæring i dagliglivets gjøremål og er en til hjelp til selvhjelp. Man skal bli bedre i stand til å ivareta sine egne interesser. Praktisk hjelp og opplæring vil ofte kunne kombineres.

Omsorgsboliger
Omsorgsboliger
Nærøy eldresenter, 45 omsorgsleiligheter
Åsenfeltet, 14 omsorgsleiligheter
Sjøsiden omsorgsboliger, 15 omsorgsleiligheter

Trygdeboliger på Kolvereid, Varøya, Salsbruket og Ottersøy.

Avlastning kan tildeles ved NBBS.
Tiltaket retter seg inn mot personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk, samt at det skal forhindre utmatting hos omsorgsgiveren.

Avlastning kan gis ut fra ulike behov og organiseres på ulike måter. Tjenesten kan gis både i private hjem og i kommunal institusjon.
Andre tjenester til den omsorgstrengende vil også innebære et element av avlastning for den som yter omsorgen.

Korttidsopphold kan tildeles ved NBBS.
Korttidsopphold gis til brukere somav ulike årsaker har behov for pleie og medisinsk oppfølging, opptrening i en kortere periode.

Dagtilbud NBBS

Omsorgslønn
Omsorgslønn gis til personer som tar på seg særlig tyngende omsorgsarbeid for funksjonshemmede, syke eller pleietrengende personer bosatt i kommunen. Omsorgslønn kan tildeles familiemedlemmer, slekt, venner, naboer eller andre i nært sosialt nettverk som enten bor sammen med eller i nærheten av den omsorgstrengende.

Trygghetsalarm (se tekniske hjelpemidler)
Vi leier ut trygghetsalarmer uten tidsbegrensning

Tekniske hjelpemidler; korttidslån og langtidslån
Kommunen har etablert et lager for tekniske hjelpemiddel ved Nærøy helsesenter, og er ansvarlig for å låne ut hjelpemidler som medvirker til at utførelse av dagliglivsaktiviteter bedres. Eksempler på slike hjelpemiddel kan være krykker, ulike gåhjelpemiddel, toalettforhøyere ol. .

Kommunens ansvar omfatter innbyggere som har tidsbegrenset behov for hjelpemiddelet, og hvor funksjonsevnen forventes å bedres slik at behovet opphører.
Har du derimot varig behov for hjelpemiddel er dette trygdekontorets ansvar,men hjemmetjenesten er behjelpelig med å vurdere og søke på hjelpemiddel.
Har du nærmere spørsmål om tekniske hjelpemiddel og/ eller har du behov for å låne, ta kontakt med hjemmesykepleiens kontor.

Matombringing
Kommunen tilbyr matombringing til eldre og uføre. Varm mat bringes ut tilbeboere på Kolvereid og i dets nærområde. Forøvrig i kommunen bringer kald eller vi frosset middagsporsjoner.

NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Legekontoret
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Internkurs