Drifts- og utviklingsavdelingen
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Bestemmelser for arealplan
Planbeskrivelse
Plankart kommunearelplan
Varsel om feiing
Jordbruk - Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom
Jordbruk - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Arealoverføring
Sammenslaaing-bokmaal
Plan for drenering
Miljøvurdering av drenering
Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Gebyrregulativ for arbeider etter Matrikkelloven for 2017
Gebyr regulativ 2016 - Forskrift om gebyr for behandling av bygge-, delings- og plansaker i medhold av plan- og bygningsloven § 33-1
Gebyrregulativ for vann og avløp 2016
Standard abonnementsvilkår - adminstrative bestemmelser
Standard abonnementsvilkår - tekniske bestemmelser
Søknadsskjema SMIL
Tiltaksstrategi/retningslinjer SMIL 2015
Jordbruk - Avtale om leie av jord 2
Jordbruk - Avtale om leie av jord 1
Jordbruk - Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom
Jordbruk - Søknad om godkjenning plan nydyrking
Jordbruk - Avtale om leie av jord
Brann og redningsvesen - Vedfyring og peiskos
Klage på forvaltningsvedtak
Klage på forvaltningsvedtak
Klage på forvaltningsvedtak
Klage på forvaltningsvedtak
Klage på forvaltningsvedtak
Klage på forvaltningsvedtak
Klage på forvaltningsvedtak
Kommunal bolig/leilighet - forespørsel om leie
Kommunal bolig/leilighet - forespørsel om leie
Skogbruk - Motorferdsel i utmark og vassdrag - elektronisk søknadsskjema
Generell henvendelse til kommunen
Generell henvendelse til kommunen
Generell henvendelse til kommunen
Generell henvendelse til kommunen
Generell henvendelse til kommunen
Generell henvendelse til kommunen
Generell henvendelse til kommunen
Generell henvendelse til kommunen
Næring/tiltak - Muligheter for tilskudd og lån Nærøy kommune
Brann og redningsvesen - Unngå dødsbranner
Brann og redningsvesen - Fyrverkerireglene
Oppmåling - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - søknadspliktige tiltak etter pbl § 93 bokstav h
Oppmåling - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - oppmålingsforretning for saker etter matrikkelloven
Byggteknikk - Tilknytning til kommunalt vann og avløp - søknadskjema
Kommunalteknikk - Avkjørsel / dispensasjon riks- og fylkesveg - søknadskjema
Kommunalteknikk - Avkjørsel / dispensasjon fra kommunal veg - søknadskjema
Skogbruk - Uttak av skogfond og tilskudd - skjema
Skogbruk - Motorferdsel på vinterføre i Nærøy kommune - søknadsskjema
Næring/tiltak - Kommunalt tiltaksfond - søknadsskjema
Næring/tiltak - Kommunalt tiltaksfond - søknadsskjema
Gebyrtjenester renovasjon - Renovasjonsforskriften
Kommunal bolig/leilighet - søknadsskjema
Brann og redningsvesen - Utrykningsrapport
Brann og redningsvesen - Utrykningslogg
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
RELATERTE NYHETER:
Regulering av internettilgang opphevet (19.11.2009)