Drifts- og utviklingsavdelingen
Velkommen til Nærøy kommune!
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Plankart kommunedelplan Kolvereid
Planbeskrivelse kommunedelplan Kolvereid
Konsekvensutredning og ROS-analyse kommunedelplan Kolvereid
Bestemmelser kommunedelplan Kolvereid
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024
Planbestemmelser kommuneplanens arealdel 2016-2024
Retningslinjer SMIL 2018
Gebyrregulativ for vann og avløp 2018
Jordbruk - Avtale om leie av jord 2
Jordbruk - Avtale om leie av jord 1
Jordbruk- Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel
Søknad om innstallering av kommunal vannmåler
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Miljøvurdering av drenering
Plan for drenering
Søknad om tilskudd til drenering
SMIL - søknadsskjema
Varsel om feiing
Arealoverføring
Sammenslaaing-bokmaal
Gebyrregulativ for arbeider etter Matrikkelloven for 2017
Gebyrregulativ for vann og avløp 2016
Standard abonnementsvilkår - adminstrative bestemmelser
Standard abonnementsvilkår - tekniske bestemmelser
Jordbruk - Søknad om godkjenning plan nydyrking
Brann og redningsvesen - Vedfyring og peiskos
Klage på forvaltningsvedtak
Klage på forvaltningsvedtak
Klage på forvaltningsvedtak
Klage på forvaltningsvedtak
Klage på forvaltningsvedtak
Klage på forvaltningsvedtak
Klage på forvaltningsvedtak
Skogbruk - Motorferdsel i utmark og vassdrag - elektronisk søknadsskjema
Generell henvendelse til kommunen
Generell henvendelse til kommunen
Generell henvendelse til kommunen
Generell henvendelse til kommunen
Generell henvendelse til kommunen
Generell henvendelse til kommunen
Generell henvendelse til kommunen
Generell henvendelse til kommunen
Næring/tiltak - Muligheter for tilskudd og lån Nærøy kommune
Brann og redningsvesen - Unngå dødsbranner
Brann og redningsvesen - Fyrverkerireglene
Oppmåling - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - søknadspliktige tiltak etter pbl § 93 bokstav h
Oppmåling - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - oppmålingsforretning for saker etter matrikkelloven
Byggteknikk - Tilknytning til kommunalt vann og avløp - søknadskjema
Kommunalteknikk - Avkjørsel / dispensasjon riks- og fylkesveg - søknadskjema
Kommunalteknikk - Avkjørsel / dispensasjon fra kommunal veg - søknadskjema
Skogbruk - Uttak av skogfond og tilskudd - skjema
Skogbruk - Motorferdsel på vinterføre i Nærøy kommune - søknadsskjema
Næring/tiltak - Kommunalt tiltaksfond - søknadsskjema
Næring/tiltak - Kommunalt tiltaksfond - søknadsskjema
Gebyrtjenester renovasjon - Renovasjonsforskriften
Kommunal bolig/leilighet - søknadsskjema
Brann og redningsvesen - Utrykningsrapport
Brann og redningsvesen - Utrykningslogg
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Link til Kommune TV
RELATERTE NYHETER:
Regulering av internettilgang opphevet (19.11.2009)