Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
AKTIVITETSKALENDER
SAMHANDLINGSTEAMET I BYN(SIBYN)

Mål og målgruppe for Samhandlingsteamet i Bindal og Ytre Namdal - SiBYN

Samhandlingsteamet i Bindal og Ytre Namdal, SiBYN, er tverrfaglig sammensatt med ansatte fra ulike tjenester i det eksisterende hjelpeapparatet i kommunene Leka, Bindal, Nærøy og Vikna,
dvs. psykiatri- og rustjenesten, ruskoordinator, erfaringskonsulent, NAV, samt psykolog /psykiater fra DPS Kolvereid. SiBYN ønsker å bidra til at alle får et likeverdig og individuelt tilpasset tjenestetilbud ved å være en arena hvor innbyggere og ansatte i BYN kan bringe inn bekymringer for mennesker, som av ulike årsaker faller utenfor eller "mellom stolene", - og dermed ikke får nødvendig helsehjelp.

Gjennom tverrfaglig samhandling kan SiBYN være en ekstra ressurs som kan bidra til å:

Gjøre bruker/pasient i stand til å etablere - og beholde kontakten med behandlingsapparatet, evt. sitt nettverk og lokalmiljø.

Gjøre hjelpeapparatet i stand til å holde stabil og kontinuerlig kontakt ut ifra behov.

SiBYN tar imot henvendelser vedrørende:
- Innbyggere som ønsker råd og veiledning
- Nye brukere hvor tjenestene ikke kommer i posisjon til å hjelpe
- Relasjoner og situasjoner hvor tjenestene har "gått i lås", og hvor samarbeidet av ulike årsaker oppleves utfordrende. Dette kan gjelde både for bruker/pasient, pårørende og ansatt.

Målgruppen for SiBYN er mennesker som har:

- behov for hjelp, men mangler et individuelt tilpasset tilbud
- rusrelaterte og/ eller psykiske helseplager
- en vanskelig bo - og/eller livssituasjon

Diagnose og alder legges ikke til grunn ved henvendelse til SiBYN.

Hva kan SiBYN tilby:

- Råd og veiledning etter behov til innbyggere og ansatte som har behov for den samlede kompetansen i SiBYN. Behov for råd og veiledning i forhold til konkrete saker kan meldes inn til teamet på
SiBYNs telefon 950 13 510.

- Skulder ved skulder - samarbeid mellom ansatte i tjenesteapparatet.
"Skulder ved skulder" er en utvidet form for veiledning og bistand fra teamet til ansatte.

- Felles fag- og kompetanseutvikling. SiBYN ønsker å bidra til en felles fag- og kompetanseutvikling blant ansatte i de 4 kommunene, NAV og DPS Kolvereid med fokus på verdier, bedringsprosesser, arbeidsmetoder, samhandling og brukermedvirkning - bl.a. ved gjennomføring av egne fagdager i BYN
Teamets telefon 950 13 510 betjenes mandag-fredag kl. 09-15
Teamet møtes hver 14. dag for felles gjennomgang av henvendelser og oppmeldte saker.

Spørsmål vedr. SiBYN kan rettes til samhandlingskoordinator Reidun G. Korssjøen, tlf 74 38 26 28.

PRESENTASJON AV RUSKOORDINATOR OG ERFARINGSKONSULENTENE I BINDAL OG YTRE NAMDAL (BYN):

Det er nå ansatt to erfaringskonsulenter og en ruskoordinator i BYN innen psykisk helse- og rusfeltet. Ruskoordinator har vært ansatt i ca ett år, mens erfaringskonsulentene er nytilsatt i BYN.

Erfaringskonsulentene er et supplement til dagens helsetjenester i BYN. De er ansatte som har vært «i samme båt» og ønsker å bidra med sine egne erfaringer som bruker og pårørende til å hjelpe andre. Denne "felles usagte forståelsen" kan skape gjenkjennelse, tillit og håp - noe som igjen kan bidra positivt i bedringsprosesser. Våre to konsulenter sitter på ulike erfaringer og vil på den måten kunne bidra med sine unike individuelle erfaringer både i forhold til pårørende og brukere.

Som bruker og pårørende vil mange kjenne seg igjen i ord som, skyld, skam, hjelpeløshet, å ramle mellom stoler, frykt for ikke å bli trodd eller forstått, uro for ikke å finne veien ut av det vanskelige, osv. En erfaringskonsulent har gått igjennom mye av disse og andre problemstillinger. De kjenner ofte til hvordan møte med omverden kan være, om det gjelder "de nærmeste", hjelpeapparatet og samfunnet for øvrig. De kan sette ord på det usagte og være trygge brobyggere mellom den som søker hjelp og hjelpeapparatet.
Ruskoordinatoren og erfaringskonsulentene har kontorsted i Nærøy, men har sitt nedslagsfelt i både Leka, Bindal, Nærøy og Vikna kommuner. Tjenester fra både ruskoordinator og erfaringskonsulentene er et gratis lavterskeltilbud. Både brukere, pårørende, ansatte og andre interesserte kan ta kontakt.

Tjenesten vil bidra med:
Oppfølging av - og samtaler med personer med psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer og pårørende i nært samarbeid med eksisterende tjenester i Bindal og Ytre Namdal

Deltakelse i tverrfaglig team

Informasjons- og opplysningsarbeid

Bidra til at bruker- og/ eller pårørende - perspektivet holdes oppe i våre tjenester

Presentasjon:

Heidi Rønning, ruskoordinator:
Koordinering og samarbeid med øvrig hjelpeapparat, med tilrettelegging og oppfølging av tiltak og brukere innenfor rus og psykiatri.

Ann Mary Eidem, erfaringskonsulent:
Tilføre hjelpeapparatet støtte i bedringsprosesser ved hjelp av egen erfaring som pårørende.

Kristin Reppen, erfaringskonsulent:
Tilføre hjelpeapparatet støtte i bedringsprosesser ved hjelp av egen erfaring som tidligere bruker i psykiatrien - med spesielt fokus på vold og seksuelle overgrep. Hun er også tilgjengelig for samtaler i forhold til seksuell legning.

Kontaktinformasjon:
Ruskoordinator: Heidi Rønning. Tlf. 74 38 27 18 / 950 59 034 heidi.ronning@naroy.kommune.no
Erfaringskonsulent: Ann Mary Eidem. Tlf. 74 38 26 28 / 473 65 220 ann-mary.eidem@naroy.kommune.no
Erfaringskonsulent: Kristin Reppen. 74 38 26 28 kristin.reppen@naroy.kommune.no
Kristin Reppen er for tiden i svangerskapspermisjon frem til og med den 31. august 2016.

Sosial medier / facebook:
Ta gjerne kontakt på vår felles facebook - side. Aktuell informasjon vil bli lagt ut.
https://www.facebook.com/Ruskoordinator-og-Erfaringskonsulenter-i-BYN-102127126867953/?fref=ts

;
Oppdatert: 12/20/2016 01:07:10 PM
;
Oppdatert: 07/14/2016 02:07:05 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)