Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
ALLE SKJEMA
Oppslaget inneholder skjemaer for henvendelser/søknader til kommunen og generell publikumsinformasjon i dokumentform. Alle skjemaer og dokumenter kan enten lastes ned for lokal utskrift eller fylles ut elektronisk.
ALLE INNLAGTE SKJEMA/DOKUMENTER:
Arealoverføring
Barnehager - Retningslinjer for samordnet opptak
Barnehagesatser 01.01.2018
Barnehagesøknad 2017/2018
Barnehagesøknad 2018/2019
Barneverntjenesten - melding til (pdf)
Barneverntjenesten - melding til (rtf)
Bestemmelser for arealplan
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2012
Betalingssatser musikk- og kulturskolen
Betalingssatser SFO
Brann og redningsvesen - Fyrverkerireglene
Brann og redningsvesen - Unngå dødsbranner
Brann og redningsvesen - Utrykningslogg
Brann og redningsvesen - Utrykningsrapport
Brann og redningsvesen - Vedfyring og peiskos
Brukermøte nye Kolvereid skole
Byggteknikk - Tilknytning til kommunalt vann og avløp - søknadskjema
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Elevpermisjon - Søknadsskjema (pdf-format)
Elevpermisjon - søknadsskjema (rtf-format)
Flyktningguide
Fri tannbehandling - søknadsskjema
Funksjonsbeskrivelse nye Kolvereid skole
Gebyr regulativ 2017 - Forskrift om gebyr for behandling av bygge-, delings- og plansaker i medhold av plan- og bygningsloven § 33-1
Gebyrregulativ for arbeider etter Matrikkelloven for 2017
Gebyrregulativ for vann og avløp 2016
Gebyrtjenester renovasjon - Renovasjonsforskriften
Generell henvendelse til kommunen
Henvisningsskjema til PPT
Jordbruk- Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel
Jordbruk - Avtale om leie av jord 1
Jordbruk - Avtale om leie av jord 2
Jordbruk - Avtale om leie av jord 3
Jordbruk - Søknad om godkjenning plan nydyrking
Klage på forvaltningsvedtak
Kommunal bolig/leilighet - forespørsel om leie
Kommunal bolig/leilighet - søknadsskjema
Kommunalteknikk - Avkjørsel / dispensasjon fra kommunal veg - søknadskjema
Kommunalteknikk - Avkjørsel / dispensasjon riks- og fylkesveg - søknadskjema
Kulturhuset i Nærøy - Plantegning over storsal (Folla)
Kulturhuset i Nærøy - reglement ved leie
Kulturhuset i Nærøy - Teknisk informasjon om scenen
Kulturhuset i Nærøy - utleiesatser fra 01.01.13.
Lag og foreninger i Nærøy - oversikt
Melding for å fortsette eller slutte med musikk- og kulturskolen 2017/2018
Melding om oppløsning av samdrift
Miljøvurdering av drenering
Møte 1 i Plan og byggekomite
Møte 2 i Plan og Byggekomite
Møte 3 i Plan og byggekomite
Møte 4 i Plan og byggekomite
Næring/tiltak - Kommunalt tiltaksfond - søknadsskjema
Næring/tiltak - Kommunalt tiltaksfond - søknadsskjema
Næring/tiltak - Muligheter for tilskudd og lån Nærøy kommune
Nærøyhallen - leiebetingelser 2016/2017
Oppmåling - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - oppmålingsforretning for saker etter matrikkelloven
Oppmåling - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - søknadspliktige tiltak etter pbl § 93 bokstav h
Plan for drenering
Planbeskrivelse
Plankart kommunearelplan
Pleie- og omsorgstjenester - søknadsskjema (pdf)
Pleie- og omsorgstjenester - søknadsskjema (rtf)
Produktmanual - turistinformasjon
Rapport Namdalskystprosjektet 2001 - 2004
Retningslinjer SMIL 2017
Rutinebeskrivelse barneverntjenesten i ytre namdal
Saksfamlegg nye Kolvereid skole - funksjonsprogram
Sammenslaaing-bokmaal
Serverings- og/eller skjenkebevilling
Skjema for utfylling av bekymringsmeldinger
Skjema for utfylling av bekymringsmeldinger
Skjema for utfylling av bekymringsmeldinger
Skjema for utfylling av bekymringsmeldinger
Skogbruk - Motorferdsel i utmark og vassdrag - elektronisk søknadsskjema
Skogbruk - Motorferdsel på vinterføre i Nærøy kommune - søknadsskjema
Skogbruk - Uttak av skogfond og tilskudd - skjema
Skolefritidsordning - Søknadsskjema (docx-format)
Skolefritidsordning - Søknadsskjema (pdf-format)
SMIL - søknadsskjema
Standard abonnementsvilkår - adminstrative bestemmelser
Standard abonnementsvilkår - tekniske bestemmelser
Søknad om innstallering av kommunal vannmåler
Søknad om introduksjonsprogram
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Søknad om tildeling av kulturmidler
Søknad om tilskudd til drenering
Søknad om treningstider i Nærøyhallen, Gymsal på Kolvereid skole og Mangfoldshuset og svømmehall på Kolvereid
Søknadsskjema ferievikarer 2017
Søknadsskjema ferievikarer 2017
Søknadsskjema ledig stilling
Søknadsskjema musikk- og kulturskolen 2017/2018
Søknadsskjema NÆRØYHALLEN 2016-2017
Søknadsskjema "Tegning/Maling" Nærøy musikk og kulturskole
Tilbud til 4-5 åringer - musikk- og kulturskolen 2017/2018
TT Legeerklæring
TT Søknadsskjema- nye brukere
Turistinformasjon for Nærøy kommune (Norsk)
Turistinformasjon for Nærøy kommune (Tysk)
Turistinformasjon Nærøy kommune (Engelsk)
Ungdomskonferansen på Kolvereid 27.01.2011 - oppsummering
Varsel om feiing
Vedtekter for kommunale barnehager i Nærøy mai 2017
Vedtekter for skolefritidsordningen
Vedtekter musikk- og kulturskolen 2017/2018
Vedtekter SFO
Vedtekter SFO 2015
Voksenopplæring - søknad om norskopplæring
Voksenopplæring -Norsk-kurs for arbeidsinnvandrere - søknadsskjema (pdf)
Årsplan for Kolvereid barnehage 2016-2017
Årsplan for Værum barnehage 2016-2017
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: