Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
KUNNGJØRINGER
Oppslaget inneholder kunngjøringer og informasjon som har aktualitet innenfor et visst tidsrom. Når gyldighetsdato for kunngjøringen er passert, tas den bort.
ALLE KUNNGJØRINGER:
Melding om vedtatt reguleringsendring - Øvre Brekkabakkan Boligfelt
Utvalg for drift og utvikling har i møte den 06.02.2018 i sak nr. 14/18 vedtatt reguleringsendring for Øvre Brekkabakkan Boligfelt.

Parter med rettslig klageinteresse har iht. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-12 klageadgang på kommunens endelige vedtak om reguleringsplan, jfr. lovens § 1-9.
Eventuell klage skal framsettes skriftlig og sendes Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid, innen 3 uker etter kunngjøringsdato. Kunngjøringsdato er 14.02.2018

Eventuelle krav om innløsning og/eller erstatning etter henholdsvis PBL`s § 15-2 og/eller § 15-3, må framsettes skriftlig til Nærøy kommune innen 3 - tre - år fra kunngjøringsdatoen.


Se vedlegg:
Vedtak endelig behandling av reguleringsendring.pdf (Filstørrelse: 352 KB)
Plankart Øvre Brekka 15.11.2017.pdf (Filstørrelse: 763 KB)
Planbestemmelser.pdf (Filstørrelse: 338 KB)
Høring/offentlig ettersyn - reguleringsplan for Skillingstad
Utvalg for drift og utvikling vedtok i møte den 21.11.2017 følgende:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forsalg til detaljreguleringsplan for Skillingstad med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Før planen legges ut på høring må følgende endringer foretas:
Adkomstvei til bebyggelse ved sjøen flyttes slik at den går utenfor dyrka mark.
Kombinasjonsområde BAA3 endres til utleiehytter sosi kode 1171.
Område BAA3 (1,2,3,4) gis bestemmelser for utleiehytter. I feltene angitt på kart kan det oppføres utleiehytter. Hver utleiehytte kan ha et BYA på maks 150 m2. Bebyggelsen skal gis en harmonisk helhetlig utforming som ivaretar estetiske hensyn både innenfor planområdet og i forhold til omgivelsene. Det skal tilstrebes en sammenheng i byggehøyde, utforming og fargesetting av bebyggelsen innenfor planområdet.
Område BAA2 endres til kombinasjonsformål administrasjon/utleiehytter. Bestemmelsene bør presisere hvordan kombinasjonen av formål er tenkt.
I bestemmelsen til BAA1 endres formålet til bolig/næringsbebyggelse.
Bestemmelse som omfatter området BC2 må tas med i plankartet. Formålsgrensen mellom BC1 og BC2 skal gå i sørenden av dyrka mark i grensa mot skogholtet.

Plankart og planbestemmelser er nå revidert i henhold til vedtaket, og planen legges med dette ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planforslaget er en utvidelse av eksisterende virksomhet tilknyttet havfiske og sjørelatert turisme.

Planen kan sees i servicetorget i perioden 12.februar-29.mars.

Merknader til planen kan sendes til Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til postmottak@naroy.kommune.no innen 29.mars 2018

Se vedlegg:
Plankart.pdf (Filstørrelse: 527 KB)
Planbestemmelser.pdf (Filstørrelse: 108 KB)
Planbeskrivelse.pdf (Filstørrelse: 1582 KB)
Saksutredning.pdf (Filstørrelse: 388 KB)
Sinkaberg Hansen AS - Søknad om tillatelse til endret plassering av fôrflåte på lokaliteten 18755 Klungset - offentlig ettersyn
Sinkaberg Hansen AS søker om tillatelse til endret plassering av fôrflåten på lokaliteten 18755 Klungset.

Lokaliteten Klungset ligger i Folda ut for Hundhammaren som vist i vedlagte kart. Lokaliteten er godkjent for en lokalitetsbiomasse på 5460 tonn og drives av Sinkaberg Hansen AS i samarbeid med bl.a. Val
videregående skole AS.

I gjeldende godkjenning er fôrflåten plassert innenfor anlegget. I forbindelse med overgang til ny og større fôrflåte søkes det nå om ny plassering av fôrflåten nord-øst for lokaliteten som vist i vedlagte kart.
Fôrflåtens nye plassering er i et FFFNA flerbruksområde i gjeldende arealplan for kommunen. Det søkes ingen arealendring for selve anlegget på lokaliteten.

Tiltaket faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). Dersom berørte parter mener tiltaket kan få vesentlige virkninger, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i søknaden, må dette meldes til fylkeskommunen innen 4 uker.

Søknaden legges med dette ut til offentlig ettersyn.

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes innen 26.februar 2018 til:
Nærøy kommune, 7970 Kolvereid
eller per e-post til: postmottak@naroy.kommune.no

Se vedlegg:
Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg.pdf (Filstørrelse: 590 KB)
Kart - 1_10000.tif (Filstørrelse: 258 KB)
Kart - 1_50000.tif (Filstørrelse: 462 KB)
Nærøy Kommune ønsker å kunngjøre at vi har behov for fornying av eksisterende boligmasse.
Vi ønsker derfor tilbud på boliger/leiligheter, se vedlagt tilbudsgrunnlag. Se evt. doffin.no for fullstendig utlysning.

Se vedlegg:
Tilbud Kommunale boliger.pdf (Filstørrelse: 197 KB)
Nye Kolvereid skole
Arbeidet med å planlegge ny barneskole på Kolvereid er nå i gang.
Det er nedsatt en byggekomite, som har som oppgave å planlegge, sikre framdrift i prosjektet og føre kontroll med økonomiske rammene i prosjektet.

Byggekomiteen består av følgende medlemmer:

Kirsti S. Fjær - Leder Plan og Byggekomiteen
Kurt Kristiansen - Prosjektleder
Håvard Hernes - Leder DUA
Jon Jarholm - Rektor Kolvereid Skole
Mariann Oddvik - Tillitsmann ansatte Kolvereid skole
Bjørg K. Nygård - Verneombud Kolvereid skole

Mandatet for byggekomiteen arbeid er todelt og er følgende:

1. Utarbeide funksjonsbeskrivelse og romprogram for ny barneskole som skal legges frem for kommunestyret til godkjenning.
2. Når funksjonsbeskrivelse og romprogram er godkjent. Iverksette detaljplanlegging og gjennomføre byggeprosjektet i samsvar med planer og vedtatte rammer.

På denne informasjonssiden vil det bli lagt ut informasjon fortløpende i denne planleggingsprosessen, samt referater fra byggekomiteens møter.

I vedlegget under er referat fra det første møtet i komiteen.

Se vedlegg:
Møte 1_Plan og Byggekomite Nye Kolvereid Skole.pdf (Filstørrelse: 161 KB)
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: