Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
KUNNGJØRINGER
Oppslaget inneholder kunngjøringer og informasjon som har aktualitet innenfor et visst tidsrom. Når gyldighetsdato for kunngjøringen er passert, tas den bort.
ALLE KUNNGJØRINGER:
MELDING OM OPPSTARTET PLANARBEID FOR «REGULERINGSPLAN MASSETAK PÅ EIENDOMMEN 99/2 I NÆRØY KOMMUNE.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat reguleringsplan for del av gnr 99/2 i Nærøy kommune. (Se vedlagt kart)

Formålet med reguleringen er utvidelse av eksisterende steintak i området.

Det er avhold oppstartmøte med kommunen som stiller seg positiv til reguleringen.

Merknader eller opplysninger av betydning for planarbeidet bes meddelt innen 22.06.2017.


Ing. Jorleif Lian AS
Overhallsveien 1962
7863 OVERHALLA
Epost: jorleif.lian@lianas.no
www.lianas.noSe vedlegg:
Utsnitt av planområde.png (Filstørrelse: 150 KB)
MELDING OM OPPSTARTET PLANARBEID FOR «REGULERINGSPLAN TENNFJORD RORBU OG CAMPINGPLASS
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat reguleringsplan for del av gnr 99/38 i Nærøy kommune. (Se vedlagt kart)

Formålet med reguleringen er å justere eksisterende plan for å legge til rette for campingvogner og bobiler samt lagerplass for båter. I tillegg er det noe justering av plan etter innmålte grenser og eksisterende veier.

Plangrense er identisk med tidligere plan med unntak av en utvidelse i sjø.

Det er avhold oppstartmøte med kommunen som stiller seg positiv til reguleringen.

Merknader eller opplysninger av betydning for planarbeidet bes meddelt innen 22.06.2017.


Ing. Jorleif Lian AS
Overhallsveien 1962
7863 OVERHALLA
Epost: jorleif.lian@lianas.no
www.lianas.no


Se vedlegg:
Utsnitt av planområde.pdf (Filstørrelse: 373 KB)
Nye Kolvereid skole
Arbeidet med å planlegge ny barneskole på Kolvereid er nå i gang.
Det er nedsatt en byggekomite, som har som oppgave å planlegge, sikre framdrift i prosjektet og føre kontroll med økonomiske rammene i prosjektet.

Byggekomiteen består av følgende medlemmer:

Kirsti S. Fjær - Leder Plan og Byggekomiteen
Kurt Kristiansen - Prosjektleder
Håvard Hernes - Leder DUA
Jon Jarholm - Rektor Kolvereid Skole
Mariann Oddvik - Tillitsmann ansatte Kolvereid skole
Bjørg K. Nygård - Verneombud Kolvereid skole

Mandatet for byggekomiteen arbeid er todelt og er følgende:

1. Utarbeide funksjonsbeskrivelse og romprogram for ny barneskole som skal legges frem for kommunestyret til godkjenning.
2. Når funksjonsbeskrivelse og romprogram er godkjent. Iverksette detaljplanlegging og gjennomføre byggeprosjektet i samsvar med planer og vedtatte rammer.

På denne informasjonssiden vil det bli lagt ut informasjon fortløpende i denne planleggingsprosessen, samt referater fra byggekomiteens møter.

I vedlegget under er referat fra det første møtet i komiteen.

Se vedlegg:
Møte 1_Plan og Byggekomite Nye Kolvereid Skole.pdf (Filstørrelse: 161 KB)
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: