Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
KUNNGJØRINGER
Oppslaget inneholder kunngjøringer og informasjon som har aktualitet innenfor et visst tidsrom. Når gyldighetsdato for kunngjøringen er passert, tas den bort.
ALLE KUNNGJØRINGER:
Rossøya Hyttefelt
Nærøy kommunestyre har i møte 09.03.2017, sak 15/17 vedtatt overnevnte reguleringsplan m/bestemmelser.

Parter med rettslig klageinteresse har iht. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-12 klageadgang på kommunens endelige vedtak om reguleringsplan, jfr. lovens § 1-9 og Forvaltningslovens bestemmelser vedr. klage. Eventuell klage skal framsettes skriftlig og sendes Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid, innen 3 uker. dvs. 06.04.2017. Fylkesmannen er klageinstans.

Eventuelle krav om innløsning og/eller erstatning etter henholdsvis PBL`s § 15-2 og/eller § 15-3, må framsettes skriftlig til Nærøy kommune innen 3 - tre - år fra kunngjøringsdatoen.

Se vedlegg:
Vedtak av plan KS.pdf (Filstørrelse: 244 KB)
Plankart Rossøya Hyttefelt.pdf (Filstørrelse: 961 KB)
Bestemmelser Rossøya Hyttefelt.pdf (Filstørrelse: 516 KB)
Kolvereid sentrum - Bakkalandet
Nærøy kommunestyre har i møte 09.03.2017, sak 13/17 vedtatt endring av overnevnte reguleringsplan m/bestemmelser.

Parter med rettslig klageinteresse har iht. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-12 klageadgang på kommunens endelige vedtak om reguleringsplan, jfr. lovens § 1-9 og Forvaltningslovens bestemmelser vedr. klage. Eventuell klage skal framsettes skriftlig og sendes Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid, innen 3 uker. dvs. 06.04.2017. Fylkesmannen er klageinstans.

Eventuelle krav om innløsning og/eller erstatning etter henholdsvis PBL`s § 15-2 og/eller § 15-3, må framsettes skriftlig til Nærøy kommune innen 3 - tre - år fra kunngjøringsdatoen.


Se vedlegg:
Melding om vedtak av plan KS 13-17.pdf (Filstørrelse: 225 KB)
Plankart iht. vedtak KS.pdf (Filstørrelse: 322 KB)
Planbestemmelser iht. vedtak KS.pdf (Filstørrelse: 219 KB)
Vedtak reguleringsendring for Purkholmen Industriområde
Nærøy kommunestyre har i møte 09.03.2017, sak 12/17 vedtatt endring av overnevnte reguleringsplan m/bestemmelser.

Parter med rettslig klageinteresse har iht. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-12 klageadgang på kommunens endelige vedtak om reguleringsplan, jfr. lovens § 1-9 og Forvaltningslovens bestemmelser vedr. klage. Eventuell klage skal framsettes skriftlig og sendes Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid, innen 3 uker. dvs. 06.04.2017. Fylkesmannen er klageinstans.

Eventuelle krav om innløsning og/eller erstatning etter henholdsvis PBL`s § 15-2 og/eller § 15-3, må framsettes skriftlig til Nærøy kommune innen 3 - tre - år fra kunngjøringsdatoen.


Se vedlegg:
Melding om vedtak av plan KS 12-17.pdf (Filstørrelse: 151 KB)
Plankart iht. KS.pdf (Filstørrelse: 1843 KB)
Planbestemmelser iht KS vedtak.pdf (Filstørrelse: 229 KB)
Revidering av kommunens arealdel for Nærøy Kommune legges ut på andregangshøring
Nærøy Kommunestyre har i sak nr. 105/16 med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-14 vedtatt å legge plan ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring.

Det er lagt ut et eksemplar på servicekontoret på Rådhuset for gjennomsyn.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til postmottak@naroy.kommune.no, innen 17.04.2017

Eventuelle spørsmål til planen kan stilles til Alexander Båfjord.
Epost: Alexander.Bafjord@naroy.kommune.no Tlf. 74 38 27 04

Drift og utviklingssjefen


Se vedlegg:
Planbeskrivelse inkl vedlegg.pdf (Filstørrelse: 13768 KB)
Plankart kommunesarealplan 2. gangs høring.pdf (Filstørrelse: 18906 KB)
Bestemmelser.pdf (Filstørrelse: 574 KB)
Vedtak etter behandling i KS 105-16.pdf (Filstørrelse: 229 KB)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn for reguleringsplan - Hagan steinbrudd
Utvalg for drift og utvikling i Nærøy vedtok den 10.02.2017 i sak nr. 16/17 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 å sende forslag til reguleringsplan for Hagan Steinbrudd ut på høring.

Reguleringsplanen vil legge til rette for etablering av steinbrudd for uttak av mineralråstoffer.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til postmottak@naroy.kommune.no, innen 6 uker. 06.04.2017


Se vedlegg:
Plankart Hagan steinbrudd 24.01.2017.pdf (Filstørrelse: 707 KB)
Planbestemmelser Hagan steinbrudd 24.01.2017.pdf (Filstørrelse: 64 KB)
Planbeskrivelse Hagan steinbrudd 24.01.2017.pdf (Filstørrelse: 3363 KB)
Driftsplan Hagan steinbrudd 25.01.2017.pdf (Filstørrelse: 4786 KB)
Førstegangsbehandling.pdf (Filstørrelse: 199 KB)
Skolerute 2016 - 2017
Skoleruta for skoleåret 2016 - 2017 er nå klar. Første skoledag er 18.august 2016.

Se vedlegg:
Skolerute 2016 - 2017.pdf (Filstørrelse: 465 KB)
Nye Kolvereid skole
Arbeidet med å planlegge ny barneskole på Kolvereid er nå i gang.
Det er nedsatt en byggekomite, som har som oppgave å planlegge, sikre framdrift i prosjektet og føre kontroll med økonomiske rammene i prosjektet.

Byggekomiteen består av følgende medlemmer:

Kirsti S. Fjær - Leder Plan og Byggekomiteen
Kurt Kristiansen - Prosjektleder
Håvard Hernes - Leder DUA
Jon Jarholm - Rektor Kolvereid Skole
Mariann Oddvik - Tillitsmann ansatte Kolvereid skole
Bjørg K. Nygård - Verneombud Kolvereid skole

Mandatet for byggekomiteen arbeid er todelt og er følgende:

1. Utarbeide funksjonsbeskrivelse og romprogram for ny barneskole som skal legges frem for kommunestyret til godkjenning.
2. Når funksjonsbeskrivelse og romprogram er godkjent. Iverksette detaljplanlegging og gjennomføre byggeprosjektet i samsvar med planer og vedtatte rammer.

På denne informasjonssiden vil det bli lagt ut informasjon fortløpende i denne planleggingsprosessen, samt referater fra byggekomiteens møter.

I vedlegget under er referat fra det første møtet i komiteen.

Se vedlegg:
Møte 1_Plan og Byggekomite Nye Kolvereid Skole.pdf (Filstørrelse: 161 KB)
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: