Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
KUNNGJØRINGER
Oppslaget inneholder kunngjøringer og informasjon som har aktualitet innenfor et visst tidsrom. Når gyldighetsdato for kunngjøringen er passert, tas den bort.
ALLE KUNNGJØRINGER:
Varsel om vedtak - mindre endring - reguleringsplan Leia boligfelt
Utvalg for drifts- og utviklingssaker vedtok i møte 29.05.2018 i sak PS 48/18 mindre endring av reguleringsplan Leia boligfelt med tilhørende bestemmelser datert 22.05.18 og plankart datert 06.04.11. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-14. Vedtaket er i henhold til delegasjonsreglementet for Nærøy kommune pkt. 7.1.2.

Vedtaket om mindre endring kan påklages innen frist på 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage stilles til Fylkesmannen i Trøndelag, men sendes via Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid, eller per e-post til postmottak@naroy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lovs § 15-3 må fremsettes skriftlig senest 3 år etter kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.


Se vedlegg:
Saksframlegg med vedtak.pdf (Filstørrelse: 188 KB)
Reviderte planbestemmelser Leia 29.05.2018.pdf (Filstørrelse: 377 KB)
revidert regplan leia 280211.pdf (Filstørrelse: 347 KB)
Høring og offentlig ettersyn – oppheving av reguleringsplaner innenfor kommunedelplan Kolvereid
Utvalg for drifts- og utviklingssaker vedtok i møte 29.05.2018, PS 49/18 å legge forsalg til oppheving av 25 planer innenfor kommunedelplan Kolvereid ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-10.

Det vises til vedlagte liste «Vurdering av planer som er varslet opphevet», datert 30.04.2018, hvor hver enkelt plan er omtalt og vurdert.

Merknader til oppheving av reguleringsplanene sendes til:
Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til: postmottak@naroy.kommune.no innen: 09.07.2018


Se vedlegg:
Vurdering - oppheving av reguleringsplaner datert 30.04.18.pdf (Filstørrelse: 15529 KB)
Saksframlegg med vedtak.pdf (Filstørrelse: 29 KB)
Arbeidsutvalg og fellesnemnd
Vedlagt ligger oversikt over medlemmer og varamedlemmer til arbeidsutvalg og fellesnemnd.

Se vedlegg:
Arbeidsutvalget.pdf (Filstørrelse: 336 KB)
Fellesnemnda.pdf (Filstørrelse: 76 KB)
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt"
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med
privat reguleringsplan for del av gnr 32/3 m. flere i Nærøy kommune. (Se vedlagt kart).

Oppstartmøte ble avhold 03.05.2018.

Formålet med planarbeidet er endring av eksisterende reguleringsplan i området.
Endringen består i flytting av naustområdet i Stor Juvika, oppgradering av traktorvei til
Stor Juvika til bilvei, fortetting med 4 nye tomter vest for Stor Juvika, innregulering av
eksisterende felles flytebrygge nord for gnr 32 bnr 60, forlengelse av gangvei til Litj
Juvika for å få til rundløype, innlagt småbåthavn ihht kommunaplan samt noen mindre
tilpassinger/justeringer.

Evt. merknader eller opplysninger av betydning for planarbeidet bes meddelt Ing.
Jorleif Lian AS, 7863 OVERHALLA eller e-post: jorleif.lian@lianas.no innen 25.06.2018


Se vedlegg:
Kart planområde.PNG (Filstørrelse: 938 KB)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024
Kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 ble i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 endelig vedtatt i kommunestyret i Nærøy 03.05.2018 sak 28/08. Plankart og bestemmelser datert 20.03.18. Endelig avklaring av arealet i Kolvereidvågen, vil bli gjort i forbindelse med sluttbehandling av KS-sak 8/18.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

Plankart og bestemmelser kan også sees i Servicekontoret på Rådhuset, Kolvereid.

Se vedlegg:
Kommuneplanens arealdel endelig vedtatt 03.05.18.pdf (Filstørrelse: 19912 KB)
Planbestemmelser kommuneplanens arealdel Nærøy 2016-2024.pdf (Filstørrelse: 631 KB)
Saksframlegg med vedtak.pdf (Filstørrelse: 699 KB)
Deler du brønn med naboen?
Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen
Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet
Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.

Drikkevannet skal være trygt - også fra små vannforsyningssystem
I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.
Nærøy Kommune ønsker å kunngjøre at vi har behov for fornying av eksisterende boligmasse.
Vi ønsker derfor tilbud på boliger/leiligheter, se vedlagt tilbudsgrunnlag. Se evt. doffin.no for fullstendig utlysning.

Se vedlegg:
Tilbud Kommunale boliger.pdf (Filstørrelse: 197 KB)
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: