Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
KUNNGJØRINGER
Oppslaget inneholder kunngjøringer og informasjon som har aktualitet innenfor et visst tidsrom. Når gyldighetsdato for kunngjøringen er passert, tas den bort.
ALLE KUNNGJØRINGER:
Midt-Norsk Havbruk AS - søknad om etablering av ny lokalitet Arnøyfjorden
Midt-Norsk Havbruk AS søker om tillatelse til å etablere ny lokalitet Arnøyfjorden. Lokaliteten søkes etablert sør for Stor-Arnøya og øst for Måøya i Arnøyfjorden. Omsøkt lokalitetsbiomasse er 3120 tonn.
Midtpunkt i grader og desimalminutter: 64°46.469 N 11°17.409 Ø

Lokaliteten ligger i all hovedsak i et FFFNA-område i gjeldende arealplan for Nærøy kommune. Fortøyningene mot øst blir liggende i akvakulturområdet A44. Fortøyningen mot nord-øst kommer inn mot grensen til et større FFFN-område lengre øst i Arnøyfjorden.

Begrunnelse for søknaden:
- Økt produksjon
- mulighet for å fordele fisken på flere lokaliteter i hver sone.

Søknaden legges med dette ut til offentlig ettersyn. Alle dokumenter tilknyttet søknaden kan sees på Servicetorget, Nærøy kommune. Er det ønskelig å få tilsendt kopi av søknadsdokumenter, bes det ta kontakt med kommunen.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til;
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
eller pr. e-post til postmottak@naroy.kommune.no innen 4.januar 2017


Se vedlegg:
Søknad, Midt-Norsk Havbruk AS - Arnøyfjorden.pdf (Filstørrelse: 471 KB)
Vedlegg 2. Kart ca. 1-40 000.png (Filstørrelse: 1926 KB)
Vedlegg 3. Kart ca. 1-5000.tif (Filstørrelse: 2077 KB)
Vedlegg 5. Kart Utsnitt av arealplan.jpg (Filstørrelse: 449 KB)
Igangsatt planarbeid for "Reguleringsplan for Torstadmoen"
I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av detaljerguleringsarbeid for Torstadmoen i Nærøy kommune. PlanID: 2017008.

Planområdet har et areal på ca 120 daa og omfatter i hovedsak Gnr/Bnr; 1/9-10, 1/17 og 1/60. Forslag til planavgrensning er vist i vedlagt kartutsnittet.

Formålet med reguleringen er å etablering av hyttefelt. Området planlegges regulert til fritidsbolig, friområde og småbåthavn med mer. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område og BFE-område.

Tiltaket er vurdert til å omfattes av forskrift om konsekvensutredning. Planprogram finnes vedlagt.

Tiltakshaver er Ole Johan Laukvik.
Merknader i forbindelse med reguleringsplanen kan sendes innen 09.01.2018 til:
Nib-AS
Solsiden industriområdet
7970, Kolvereid
E-post: lars@nib-as.no


Se vedlegg:
Plangrense Torstadmoen.png (Filstørrelse: 88 KB)
Planprogram Torstadmoen hyttefelt.pdf (Filstørrelse: 1039 KB)
Igangsatt planarbeid for "Reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum"
Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum i Nærøy kommune. Planen omfatter Gnr/bnr 2/73, 2/18, 2/152, 2/49, 2/22, 2/57, 2/5, 2/190, 2/51 og 532/1.

Hensikten med planarbeidet er omregulering av gjeldende plan, vedtatt 17.11. 1994. Det søkes å legge til rette for boligbebyggelse og kombinerte formål Næring/bolig. Det ønskes en høyere utnyttelse av området, samt større byggehøyder enn det som tillates i gjeldende plan.

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til:
Trønderplan v/ing. Arnt Ove Ellerås
postboks 480, 7801 Namsos
email aoe@tronderplan.no
tlf. 98 21 68 88

Frist for merknader er satt til 30.12.2017.

Se vedlegg:
Kart Reguleringsplan del av Ottersøy sentrum Annonsekart (1.pdf (Filstørrelse: 465 KB)
Melding om vedtatt reguleringsplan - Hofles fjordhytter.
Nærøy kommunestyre har i møte 09.11.2017, sak 102/17 vedtatt overnevnte reguleringsplan m/bestemmelser. Reguleringsplanen vil føre til at tidligere Kvisterø camping, vil bli et hyttefelt fremfor en campingplass og gammel reguleringsplan oppheves som følge av vedtatt reguleringsplan.

Parter med rettslig klageinteresse har iht. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-12 klageadgang på kommunens endelige vedtak om reguleringsplan, jfr. lovens § 1-9 og Forvaltningslovens bestemmelser vedr. klage. Eventuell klage skal framsettes skriftlig og sendes Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid, innen 18.12.2017.


Eventuelle krav om innløsning og/eller erstatning etter henholdsvis PBL`s § 15-2 og/eller § 15-3, må framsettes skriftlig til Nærøy kommune innen 3 - tre - år fra kunngjøringsdatoen.


Se vedlegg:
Plankart Hofles Fjordhytter.pdf (Filstørrelse: 405 KB)
Planbestemmelser - Hofles Fjordhytter - Iht. KS vedtak.pdf (Filstørrelse: 534 KB)
Kopi av vedtak av reguleringsplan - Hofles Fjordhytter..pdf (Filstørrelse: 227 KB)
Emilsen Fisk AS – søknad om arealutvidelse på lokaliteten 29016 Båfjordstranda
Emilsen Fisk AS søker om arealutvidelse på lokaliteten 29016 Båfjordstranda i Nærøy.
Posisjon : Anleggets midtpunkt: 64.57.869/11.35.661

Informasjon:
- Omsøkt størrelse /produksjon/areal: 700mx200m.
- Planstatus: Lokaliteten ligger i et FFFNA-område i gjeldende arealplan.

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget, Nærøy Rådhus.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til; Nærøy kommune, 7970 Kolvereid eller pr. e-post til postmottak@naroy.kommune.no innen 23. Desember 2017.


Se vedlegg:
Emilsen Fisk AS - søknad om arealendring på lokaliteten 2901...pdf (Filstørrelse: 327 KB)
Kart Båfjordstranda 1-40 000.pdf.pdf (Filstørrelse: 177 KB)
Kart Båfjordstranda 1-5000.pdf (Filstørrelse: 132 KB)
Kart som viser anleggets plassering og koordinater.pdf (Filstørrelse: 174 KB)
Vedtatt reguleringsendring - Osan settefiskanlegg
Rådmannen har i sak 326/17 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtatt endring i reguleringsplan for Osan settefiskanlegg. Område for ekstra kai er reguleret inn. Det er gjort endringer i planbestemmelsen som følge av innspill fra NTNU vitenskapsmuseet. Planbestemmelsen er oppdatert slik at benevnelsene til byggeområdene er i samsvar med plankart.
Vedtaket er i henhold til delegasjonsreglementet for Nærøy kommune pkt. 8.6.1

Parter med rettslig klageinteresse har iht. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-12 klageadgang på kommunens endelige vedtak om reguleringsplan, jfr. lovens § 1-9.
Eventuell klage skal framsettes skriftlig og sendes Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid, innen 3 uker etter kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om innløsning og/eller erstatning etter henholdsvis PBL`s § 15-2 og/eller § 15-3, må framsettes skriftlig til Nærøy kommune innen 3 - tre - år fra kunngjøringsdatoen.

Bakgrunn
Rådmannen viser til saksframlegg ved vedtak om at planendringen skulle sendes på høring til berørte myndigheter og eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av søknaden.

Under høring kom det inn uttalelser fra fem parter:

Fiskeridirektoratet viser til tidligere uttalelser til reguleringsplanen av 04.07.2016 og 24.10.2016. Kan ikke se at en innregulering av ekstra kai i området vil føre til noen vesentlig konsekvenser for de interessene direktoratet er satt til å ivareta, og har således ingen øvrige merknader til søknad om reguleringsendring.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Foreslått kaiplassering ligger nærmere pågående bygging og mer sentralt i forhold til avsatt industriområde. Har ingen merknad til forestått planend-ring.
Kulturminnemyndigheten: Minner om at dersom man i løpet av det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene oppdager hittil ikke kjente kulturminner, skal arbei-det stanses og regional kulturminnemyndighet kontakte, jf. kml § 8 annet ledd.

Norges vassdrags- og energidirektorat på bakgrunn av at planlagt kai skal etableres i områ-det der hvor det er berg i dagen for å unngå utfyllinger og det er tatt høyde for dimensjone-rende stormflohendelse (200-års stormflo) anses kravene til at sikkerhet mot naturfarene skred og stormflo vil bli oppfylt og vi har dermed ingen innvendinger mot reguleringsendringen.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har ingen merknader til den foreslåtte planendringen

NTNU vitenskapsmuseet mener omsøkt tiltak ikke vil skape ytterligere fare for konflikt med kulturminner under vann. Har dermed ingen anmerkninger til tiltaket slik det foreligger. Min-ner om meldeplikten; dersom det under arbeidet oppdages kulturhistorisk materiale under vann som kan være vernet eller fredet etter loven (keramikk, glass, vrakdeler, etc eldre enn 100 år), må arbeidet straks stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles, jfr. kulml §14 tredje ledd.
Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt. Ber om at følgende blir tatt med i reguleringsbestemmelsene, og at teksten som i dag står i reguleringsbestemmelsenes punkt 2.4 oppdateres tilsvarende: «Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet iht. kulml §14 eller §4, skal arbeidet straks stanses, og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående».

Vurdering
Reguleringsbestemmelsenes pkt 2.4 er oppdatert i samsvar med innspill fra NTNU vitens-kapsmuseet. Ut fra innspillene som har kommet inn i høringsperioden er ikke tiltaket ansett å være i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser. Endringen er ansett å ikke gå ut-over hovedrammene i planen.

Konklusjon
Endring i reguleringsplanen vedtas som foreslått på høring. Det gjøres endringer i planbe-stemmelsen som følge av innspill fra NTNU vitenskapsmuseet. Planbestemmelsen oppdateres slik at benevnelse til byggeområdene er i samsvar med plankart.


Se vedlegg:
Plankart revidert.pdf (Filstørrelse: 473 KB)
Osan - Bestemmelser iht Vedtak 17.11.17.docx (Filstørrelse: 31 KB)
Saksutredning - 1.gangs behandling.pdf (Filstørrelse: 1994 KB)
Nærøy Kommune ønsker å kunngjøre at vi har behov for fornying av eksisterende boligmasse.
Vi ønsker derfor tilbud på boliger/leiligheter, se vedlagt tilbudsgrunnlag. Se evt. doffin.no for fullstendig utlysning.

Se vedlegg:
Tilbud Kommunale boliger.pdf (Filstørrelse: 197 KB)
Nye Kolvereid skole
Arbeidet med å planlegge ny barneskole på Kolvereid er nå i gang.
Det er nedsatt en byggekomite, som har som oppgave å planlegge, sikre framdrift i prosjektet og føre kontroll med økonomiske rammene i prosjektet.

Byggekomiteen består av følgende medlemmer:

Kirsti S. Fjær - Leder Plan og Byggekomiteen
Kurt Kristiansen - Prosjektleder
Håvard Hernes - Leder DUA
Jon Jarholm - Rektor Kolvereid Skole
Mariann Oddvik - Tillitsmann ansatte Kolvereid skole
Bjørg K. Nygård - Verneombud Kolvereid skole

Mandatet for byggekomiteen arbeid er todelt og er følgende:

1. Utarbeide funksjonsbeskrivelse og romprogram for ny barneskole som skal legges frem for kommunestyret til godkjenning.
2. Når funksjonsbeskrivelse og romprogram er godkjent. Iverksette detaljplanlegging og gjennomføre byggeprosjektet i samsvar med planer og vedtatte rammer.

På denne informasjonssiden vil det bli lagt ut informasjon fortløpende i denne planleggingsprosessen, samt referater fra byggekomiteens møter.

I vedlegget under er referat fra det første møtet i komiteen.

Se vedlegg:
Møte 1_Plan og Byggekomite Nye Kolvereid Skole.pdf (Filstørrelse: 161 KB)
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: