Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
KUNNGJØRINGER
Oppslaget inneholder kunngjøringer og informasjon som har aktualitet innenfor et visst tidsrom. Når gyldighetsdato for kunngjøringen er passert, tas den bort.
ALLE KUNNGJØRINGER:
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen
Kommunene Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, Nye Namsos (Namsos, Fosnes, Namdalseid), Flatanger og Osen - utvidet med kommunene Roan, Åfjord og Bjugn - har i førstegangsbehandling gjort likelydende
politiske vedtak om å legge planprogrammet for Kystsoneplan for Namdalen ut til høring og offentlig ettersyn.
Kommunene tar kystsonedelen i sine respektive kommuneplaners arealdel, som omhandler sjøarealene ut til grunnlinja, opp til revidering.
Dette gjøres gjennom deltakelse i prosjektet Kystsoneplan for Namdalen.
Vedtakene er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§§ 4-1, 11-12 og 11-13.

Frist for høringsinnspill til planprogrammet: 1. september 2018.

Høringsinnspill (felles for alle kommuner) legges inn i elektronisk skjema på Namdal regionråds hjemmeside:
www.namdalregionrad.no/kystsoneplan/

Innspill til planprogrammet vil bli sammenfattet felles, men andre gangs behandling skjer i hver enkelt deltakerkommune i prosjektet.
Prosjektledelsen gir informasjon om planprogrammet i informasjonsmøter på følgende steder/tider:
Møterom Rian, Namdalshagen i Namsos tirsdag 14. august kl. 18.00
Møterom Kolvereidvågen i Nærøy rådhus onsdag 15. august kl. 18.00
Fosen Fjordhotell, Åfjord torsdag 16. august kl. 18.00Se vedlegg:
annonse planprogram.pdf (Filstørrelse: 809 KB)
20180601_Utkast_Planprogram_Kystsoneplan_Namdal.pdf (Filstørrelse: 1394 KB)
Varsel om vedtak - mindre endring - reguleringsplan Leia boligfelt
Utvalg for drifts- og utviklingssaker vedtok i møte 29.05.2018 i sak PS 48/18 mindre endring av reguleringsplan Leia boligfelt med tilhørende bestemmelser datert 22.05.18 og plankart datert 06.04.11. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-14. Vedtaket er i henhold til delegasjonsreglementet for Nærøy kommune pkt. 7.1.2.

Vedtaket om mindre endring kan påklages innen frist på 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage stilles til Fylkesmannen i Trøndelag, men sendes via Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid, eller per e-post til postmottak@naroy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lovs § 15-3 må fremsettes skriftlig senest 3 år etter kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.


Se vedlegg:
Saksframlegg med vedtak.pdf (Filstørrelse: 188 KB)
Reviderte planbestemmelser Leia 29.05.2018.pdf (Filstørrelse: 377 KB)
revidert regplan leia 280211.pdf (Filstørrelse: 347 KB)
Arbeidsutvalg og fellesnemnd
Vedlagt ligger oversikt over medlemmer og varamedlemmer til arbeidsutvalg og fellesnemnd.

Se vedlegg:
Arbeidsutvalget.pdf (Filstørrelse: 336 KB)
Fellesnemnda.pdf (Filstørrelse: 76 KB)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024
Kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 ble i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 endelig vedtatt i kommunestyret i Nærøy 03.05.2018 sak 28/08. Plankart og bestemmelser datert 20.03.18. Endelig avklaring av arealet i Kolvereidvågen, vil bli gjort i forbindelse med sluttbehandling av KS-sak 8/18.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

Plankart og bestemmelser kan også sees i Servicekontoret på Rådhuset, Kolvereid.

Se vedlegg:
Kommuneplanens arealdel endelig vedtatt 03.05.18.pdf (Filstørrelse: 19912 KB)
Planbestemmelser kommuneplanens arealdel Nærøy 2016-2024.pdf (Filstørrelse: 631 KB)
Saksframlegg med vedtak.pdf (Filstørrelse: 699 KB)
Nærøy Kommune ønsker å kunngjøre at vi har behov for fornying av eksisterende boligmasse.
Vi ønsker derfor tilbud på boliger/leiligheter, se vedlagt tilbudsgrunnlag. Se evt. doffin.no for fullstendig utlysning.

Se vedlegg:
Tilbud Kommunale boliger.pdf (Filstørrelse: 197 KB)
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: