Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
KUNNGJØRINGER
Oppslaget inneholder kunngjøringer og informasjon som har aktualitet innenfor et visst tidsrom. Når gyldighetsdato for kunngjøringen er passert, tas den bort.
ALLE KUNNGJØRINGER:
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt
Utvalg for drift og utvikling i Nærøy vedtok den 10.04.2018 i sak nr. 36/18 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 og §12-14 å sende forslag til reguleringsendring av reguleringsplan "Tennfjord hyttegrend" ut på høring.

Reguleringsplanen vil legge til rette for at områder kan benyttes som kombinert hyttefelt og campingplass med tilhørende turistanlegg.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til postmottak@naroy.kommune.no, innen 6 uker. 04.06.2018


Se vedlegg:
Plankart iht. vedtak - Førstagangsbehandling.pdf (Filstørrelse: 556 KB)
Bestemmelser datert 03.04.2018.pdf (Filstørrelse: 132 KB)
Kopi av vedtak - Førstegangsbehandling.pdf (Filstørrelse: 668 KB)
Planbeskrivelse.pdf (Filstørrelse: 2764 KB)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving ar reguleringsplaner
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 og 12-10 legges oppheving av 2 reguleringsplaner ut til høring og offentlig ettersyn etter behandling i Utvalg for drifts- og utviklingssaker 10.04.2018.

Reguleringsplanene som foreslås opphevet er;
Reguleringsplan for Nergård vedtatt 01.07.1982
Strandplan for Botnet vedtatt 24.09.1979

Reguleringsplan for Brubukta foreslås videreført.

For reguleringsplanene som foreslås opphevet vil kommuneplanens arealdel med bestemmelser gjelde og områdene avsettes til LNFR-formål.

Merknader til planforslaget sendes til:
Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til: postmottak@naroy.kommune.no innen: 30.05.2018Se vedlegg:
Vurdering av reguleringsplaner som er varselet opphevet.pdf (Filstørrelse: 2433 KB)
Saksframlegg.docx (Filstørrelse: 45 KB)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges detaljreguleringsplan for del av Ottersøy sentrum, planID 2017009, ut til høring og offentlig ettersyn etter behandling i Utvalg for drifts- og utviklingssaker 10.04.2018. Plandokumenter er revidert i henhold til vedtak.

Reguleringsplanen omfatter et areal på ca 57 dekar i Ottersøy sentrum i Nærøy kommune. Planen er utarbeidet av Trønderplan AS på vegne av Ole P Fjær Eiendom AS. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse og sentrumsformål/næringsbebyggelse.

Merknader til planforslaget sendes til:
Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til: postmottak@naroy.kommune.no innen: 30.05.2018


Se vedlegg:
Saksframlegg 1.gangs behandling.docx (Filstørrelse: 813 KB)
Plankart.pdf (Filstørrelse: 982 KB)
Planbestemmelser revidert 13.04.18.pdf (Filstørrelse: 60 KB)
Planbeskrivelse.pdf (Filstørrelse: 2602 KB)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd
Utvalg for drift og utvikling i Nærøy kommune har i møte den 10.04.2018, sak nr. 39/18 med hjemmel plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 vedtatt å legge konsekvensutredning for Masseuttak/steinbrudd i Hagan til offentlig ettersyn.

Konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med innspill til konsekvensutredningen. Øvrige plandokumenter har tidligere vært ute til offentlig ettersyn.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til postmottak@naroy.kommune.no, innen 10.05.2018Se vedlegg:
Kopi av vedtak - Utlegging av konsekvensutredning til offentligettersyn.pdf (Filstørrelse: 479 KB)
Hagan masseuttak - Konsekvensutredning 15.02.2018.pdf (Filstørrelse: 7041 KB)
Norskprøve i mai 2018
Tirsdag 29. mai er det norsk muntlig prøve og onsdag 30. mai er det norsk skriftlig prøve ved voksenopplæringen i Nærøy.
Personer som ikke har rett til gratis prøve, må melde seg på til voksenopplæringen og betale en prøveavgift som kommunen har fastsatt. Dette gjelder også personer som har tatt prøven før, men som ønsker å ta én eller flere delprøver på nytt.
Priser: Norsk muntlig kr. 600,-
Norsk skriftlig kr. 600,-
Faktura sendes i etterkant.

Innhold i norskprøven
Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av delprøver i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling. Delprøven i muntlig kommunikasjon inneholder både individuelle oppgaver og samtaleoppgaver.
Norskprøven måler på nivå A1, A2, B1 og B2.
Alle kandidater melder seg opp til samme delprøve i leseforståelse og i lytteforståelse, uavhengig av nivå. Prøvene er adaptive slik at oppgavene i prøven tilpasser seg det språklige nivået kandidaten er på. Jo flere riktige svar, jo flere og vanskeligere oppgaver vil kandidaten få. Prøven blir også lengre.
Til delprøven i skriftlig framstilling og til delprøven i muntlig kommunikasjon melder kandidaten seg opp til en prøve på nivå A1-A2, A2-B1 eller B1-B2.
For mer informasjon og øvelser til norskprøven se www.kompetansenorge.no .

For påmelding (også privatister), ta kontakt med Anne H. Urdshals,
e-post Anne-H.Urdshals@naroy.kommune.no tlf. 74382741/958 16 027 senest 2. mai 2018.
Deler du brønn med naboen?
Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen
Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet
Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.

Drikkevannet skal være trygt - også fra små vannforsyningssystem
I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.
Offentlig ettersyn - endring arealformål ytre del, Indre Foldafjord
Kommunestyret i Nærøy har i møte 8.mars 2018, vedtatt å legge forslag til arealendring av kommuneplanens arealdel for ytre del av Indre Foldafjord ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14.

I kommunestyrets vedtak er det foreslått at et avgrenset område i Ytre del av Kolvereidvågen avsettes til FFFNA-formål. Resterende areal fra grense mot kommunedelplan for Kolvereid innover Korsnesstraumen og inn til Hopanova opprettholdes som FFFN-formål. Se vedlagt kart for avgrensning av område med FFFNA-formål.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til postmottak@naroy.kommune.no innen 27.april 2018


Se vedlegg:
Forslag til vedtak med kart.pdf (Filstørrelse: 138 KB)
Sakframlegg med vedtak.docx (Filstørrelse: 49 KB)
RoS og KU Ytre del indre Follafjord.pdf (Filstørrelse: 824 KB)
Offentlig ettersyn - forslag til kommunedelplan for Kolvereid
Forslag til ny kommunedelplan for Kolvereid 2018-2030 ble behandlet i utvalg for drift- og utviklingssaker 6.februar 2018, sak PS 11/18. Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn med forbehold om endringer.
Plandokumentene er nå oppdatert i henhold til vedtaket og legges med dette ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, og i henhold til delegert myndighet.

Forslaget omfatter plankart med bestemmelser, og en planbeskrivelse med konsekvensvurderinger og ROS-analyse.

Kommunedelplanen er en arealplan på overordnet nivå, og skal angi handlingsrommet for alle plan- og byggetiltak i Kolvereid.

Planbeskrivelsen er delt inn i flere kapitler. I kapittel 6 og 7 kommer omtalen av forsalgene som ligger inne i planen. I konsekvensutredningen er nye utbyggingsområder vurdert, samt de forventede virkningene av gjennomføring av planforslaget. Plankartet viser for det første avgrensningen av planen, det viser med fargekoder hvilke typer arealbruk (byggeområder, samferdselsområder, grønnstruktur og sjøområder) som er planlagt, og det viser ulike henynssoner med skravur (flyttlei rein og områder hvor reguleringsplan fortsatt skal gjelde). Planbestemmelsene gir utfyllende tekst til de ulike arealbruks- og hensynsområdene.

Dere kan uttale dere til planforslaget innen 30.april 2018

Plandokumentene ligger på kommunens hjemmeside www.naroy.kommune.no under kunngjøringer. Hvis dere ønsker å lese planforslaget i papir, finnes dette i servicekontoret på Rådhuset. Dersom plandokumenter ønskes tilsendt direkte, bes det ta kontakt med kommunen.
Eventuelle merknader og innspill til planforslaget sendes skriftlig til Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til Postmottak@naroy.kommune.no.

Hva skjer videre i saken?
Når høringsfristen er utløpt vil avdeling for drift- og utvikling behandle innkomne merknader og ta stilling til om planforslaget bør endres. Planforslaget med rådmannens saksframstilling og alle bemerkninger skal behandles politisk. Vi har dessverre ikke kapasitet til å svare hver enkelt innsender. Når kommunestyret har fattet endelig vedtak, gis det skriftlig beskjed til berørte parter og alle som har sendt merknader. Vedtaket vil også kunngjøres på kommunens hjemmeside og i media.

Har dere spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål. Dere kan kontakte planlegger Ragnhild Wendelbo Melgård på telefon 94425924 eller per e-post postmottak@naroy.kommune.no


Se vedlegg:
Saksframlegg med vedtak.pdf (Filstørrelse: 658 KB)
Plankart Kolvereid.pdf (Filstørrelse: 2910 KB)
Bestemmelser kommunedelplan Kolvereid.pdf (Filstørrelse: 902 KB)
Planbeskrivelse med KU og ROS.pdf (Filstørrelse: 18394 KB)
Nærøy Kommune ønsker å kunngjøre at vi har behov for fornying av eksisterende boligmasse.
Vi ønsker derfor tilbud på boliger/leiligheter, se vedlagt tilbudsgrunnlag. Se evt. doffin.no for fullstendig utlysning.

Se vedlegg:
Tilbud Kommunale boliger.pdf (Filstørrelse: 197 KB)
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: