Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
KUNNGJØRINGER
Oppslaget inneholder kunngjøringer og informasjon som har aktualitet innenfor et visst tidsrom. Når gyldighetsdato for kunngjøringen er passert, tas den bort.
ALLE KUNNGJØRINGER:
Begrenset høring - Mindre endring av reguleringsplan for Svaberget industriområde
Rådmannen i Nærøy har vedtatt å legge forslag til mindre endring av planen ut til begrenset høring. Frist for innsending av uttalelser/merknader til saken er satt til 5.11.2018.

Vedtak:
Rådmannen vedtar å legge forslag til mindre endring av reguleringsplan for Svaberget industriområde, planID 2017011, ut på begrenset høring. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 og i henhold til Nærøy kommunes delegasjonsreglement pkt. 8.6.1.

Forslaget til planendring:

For å tilrettelegge for bygging av vannrenseanlegg ønsker forslagsstiller Sinkaberg-Hansen as å endre deler av areal avsatt til LNFR-formål til industriformål.

Justering av formålsangivelse medfører ingen utvidelse av planområdet. Rådmannen ser ingen ulemper ved omsøkte endring.
Endringen vil ikke påvirke gjennomføringen av planen. Endringen vil heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Endringene anses heller ikke å berøre interessene til berørte myndigheter, eiere og festere og andre berørte parter. Revidert plankart ligger vedlagt saken.

Kriteriene for å behandle endring av reguleringsplan etter en enklere prosess vurderes å være oppfylt. Forslag til endringer kan dermed sendes på begrenset høring i tråd med plan- og bygningsloven § 12-14.

Er det behov for ytterligere informasjon bes det tatt kontakt med saksbehandler: ragnhild-wendelbo.melgard@naroy.kommune.no

Uttalelser/merknader sendes Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid eller postmottak@naroy.kommune.no

Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er satt til 05.11.2018


Se vedlegg:
Revidert plankart.pdf (Filstørrelse: 1260 KB)
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget
I hht lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:
Sinkaberg Hansen AS søker om akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret i landbasert anlegg ved Svaberget / Sagbugta øst for Smilestraumen i Nærøy kommune.

Selskapet driver fra før settefiskanlegget på lokaliteten 13183 Saglifossen rett øst for det planlagte nye anlegget. Avløpsledningen i sjø har utslipp i Bindal kommune. Søknaden gjelder akvakulturtillatelse for en produksjon av 10 mill. stk. / 4000 tonn settefisk pr. år. Årlig fôrforbruk forventes å være inntil 4000 tonn. Området er regulert til formålet gjennom reguleringsplan for Svaberget industriområde.

Tiltaket faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). Dersom berørte parter mener tiltaket kan få vesentlige virkninger, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i søknaden, må dette meldes til fylkeskommunen innen 4 uker.

Aktuelle og øvrige dokumenter tilknyttet saken er tilgjengelig på Servicetorget Nærøy Rådhus.

Eventuelle merknader til søknaden sendes til: Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid eller pr. e-post: postmottak@naroy.kommune.no.
Frist for merknader er 12.11. 2018.
Se vedlegg:
Søknad akvakultur landbaserteanlegg.pdf (Filstørrelse: 591 KB)
Anleggsskisse.pdf (Filstørrelse: 943 KB)
Plankart (A3).pdf (Filstørrelse: 709 KB)
Utslipps- og inntakspunkt.pdf (Filstørrelse: 411 KB)
Resipientundersøkelse.pdf (Filstørrelse: 465 KB)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya
Iht. PBL § 12-8 kunngjør Arkplan AS herved oppstart med detaljregulering for området «Smevikaunet II» på Marøya i Nærøy kommune. Planområdet (14/521 og 14/10, 14/523. I tillegg omfatter planen Gnr 14 med følgende bnr; 96, 9, 82, 137, 63, 70, 43, 128, 145, 76, 77, 78, 174, 124, 104, 71, 138, 123, 115, 505, 134, 136, 69, 106, 105, 130, 135, 131, 109, 97, 103, 17, 75, 174) er omfattet av eksisterende reguleringsplan «Smevikaunet boligfelt» og «Kommunedelplan Marøya», hvor området består av områder avsatt til boligformål, næringsformål og LNF. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. pbl § 17-4.

Forslagstiller for reguleringsplanen er K4 Eiendomsutvikling. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for boligbebyggelse med kombinasjon av frittstående-/konsentrert småhusbebyggelse og lavblokk bebyggelse. Arrondert LNF-formål tas sikte på å transformeres til boligformål med høy utnyttelse. Det planlegges også for at deler av området mot FV770 tilrettelegges for næringsformål.

Det vil bli lagt mye vekt på å beholde dagens regulerte friområder og anlegge nye gode uteområder, samt at ny bebyggelse vil søke å unngå silhuettvirkning i større grad.

Planen faller ikke under planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram jf. forskriftens § 6 og vedlegg I. Planen er i hovedsak i samsvar med overordnet plan. Omdisponering av dyrka mark innenfor planområdet vurderes å ikke være en større omdisponering. Planforslaget er vurdert etter kriteriene i forskriftens § 10 og det vurderes at planen ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Vår oppdragsgiver er K4 EIENDOMSUTVIKLING

Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 31.oktober og rettes til:
ARKPLAN AS
PB 172, 7801 Namsos
Tlf. 74 27 53 60
nsk@arkplan.no


Se vedlegg:
Planavgrensning Smevikaunet II.pdf (Filstørrelse: 512 KB)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring for Storjuvika hytte- og boligfelt.
Utvalg for drift og utvikling i Nærøy vedtok den 30.08.2018, sak nr. 87/18 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 og §12-11 å sende forslag til reguleringsendring på høring.

Endringen legger til rette for 4 nye tomter som en fortetting av eksisterende område. Samt legge til rette for småbåthavn og flytting av naustområde. Eksisterende traktorvei til Storjuvika er foreslås oppgradert som ny adkomst til sjøen.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til postmottak@naroy.kommune.no, innen 6 uker. 24.10.2018


Se vedlegg:
Kopi av vedtak etter førstegangsbehandling.pdf (Filstørrelse: 60 KB)
Planbeskrivelse 10.08.2018.pdf (Filstørrelse: 4298 KB)
Plankart 10.08.2018.pdf (Filstørrelse: 265 KB)
Bestemmelser datert 30.08.2018.pdf (Filstørrelse: 738 KB)
Arbeidsutvalg og fellesnemnd
Vedlagt ligger oversikt over medlemmer og varamedlemmer til arbeidsutvalg og fellesnemnd.

Se vedlegg:
Arbeidsutvalget.pdf (Filstørrelse: 336 KB)
Fellesnemnda.pdf (Filstørrelse: 76 KB)
Nærøy Kommune ønsker å kunngjøre at vi har behov for fornying av eksisterende boligmasse.
Vi ønsker derfor tilbud på boliger/leiligheter, se vedlagt tilbudsgrunnlag. Se evt. doffin.no for fullstendig utlysning.

Se vedlegg:
Tilbud Kommunale boliger.pdf (Filstørrelse: 197 KB)
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: