Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
KUNNGJØRINGER
Oppslaget inneholder kunngjøringer og informasjon som har aktualitet innenfor et visst tidsrom. Når gyldighetsdato for kunngjøringen er passert, tas den bort.
ALLE KUNNGJØRINGER:
Midt-Norsk Havbruk AS - Søknad om tillatelse til etablering av ny lokalitet - Kolvereidvågen
KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn på teknisk etat i Nærøy kommune:

Kommune: Nærøy
Navn på søker: Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya Fiskeoppdrett AS
Organisasjonsnr.:963 867 212
Søknaden gjelder: Søknad om ny lokalitet
Lokalitet: Ny lokalitet Kolvereidvågen
Kartref.: Midtpunkt: N 64°52.122N, 11°39.432Ø
Flåte:
N: 64°52.217N, 11°39.760Ø
S: 64°52.201N, 11°39.762Ø
V: 64°52.213N, 11°39.744Ø
Ø: 64°52.206N, 11°39.778Ø
Anleggsramme:
N:64°52.226N, 11°39.577Ø
S1: 64°52.049N, 11°39.395Ø
S2: 64°52.093N, 11°39.327Ø
S3: 64°52.064N, 11°39.219Ø
V: 64°52.110N, 11°39.152Ø
Ø: 64°52.135N, 11°39.719Ø

Kontaktperson: Anne Grete Nordalen, mob: 99 16 54 81

Frist for uttalelse til søknad om ny lokalitet er satt til 1 mnd. etter denne kunngjøring.

Eventuelle merknader sendes kommunen på e-post: postmottak@naroy.kommune.no

Se vedlegg:
Midt-Norsk Havbruk AS - oversendelse for utlegging til offentlig ettersyn med påfølgende kommunal behandling.PDF (Filstørrelse: 622 KB)
Søknad, Midt-Norsk Havbruk AS - Kolvereidvågen, Nærøy kommune.PDF (Filstørrelse: 456 KB)
Kart Kolvereidvågen.pdf (Filstørrelse: 605 KB)
Arealplan Nærøy - kart.PNG (Filstørrelse: 232 KB)
Behov for lokalitet.PDF (Filstørrelse: 138 KB)
Varsel om oppstart av planarbeid for "Del av Øvre-Kirkåsen"
Nærøy kommune som tiltakshaver varsler i medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 om igangsetting av arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for «Del av Øvre-Kirkåsen» Det skal utarbeides en detaljregulering iht. §12-3. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for blokkbebyggelse med høy utnyttelsesgrad innenfor planområde.

Området er i dag regulert til boligformål i reguleringsplanen «Kirkåsen sør. Felt 1» Det er innenfor planområdet oppført en tomannsbolig og en flermannsbolig. Eiendommer som omfattes av omreguleringen er: 62/1/233 og 62/1/120 samt tilgrensende vegareal.

For eventuelle spørsmål og/eller merknader til planarbeidet kan det stilles til Alexander Båfjord. Epost: Alexander.Bafjord@naroy.kommune.no Tlf: 74 38 27 04

Frist for merknader er frem til 28.04.2017.


Se vedlegg:
Utsnitt av planområde.pdf (Filstørrelse: 365 KB)
Skolerute 2016 - 2017
Skoleruta for skoleåret 2016 - 2017 er nå klar. Første skoledag er 18.august 2016.

Se vedlegg:
Skolerute 2016 - 2017.pdf (Filstørrelse: 465 KB)
Nye Kolvereid skole
Arbeidet med å planlegge ny barneskole på Kolvereid er nå i gang.
Det er nedsatt en byggekomite, som har som oppgave å planlegge, sikre framdrift i prosjektet og føre kontroll med økonomiske rammene i prosjektet.

Byggekomiteen består av følgende medlemmer:

Kirsti S. Fjær - Leder Plan og Byggekomiteen
Kurt Kristiansen - Prosjektleder
Håvard Hernes - Leder DUA
Jon Jarholm - Rektor Kolvereid Skole
Mariann Oddvik - Tillitsmann ansatte Kolvereid skole
Bjørg K. Nygård - Verneombud Kolvereid skole

Mandatet for byggekomiteen arbeid er todelt og er følgende:

1. Utarbeide funksjonsbeskrivelse og romprogram for ny barneskole som skal legges frem for kommunestyret til godkjenning.
2. Når funksjonsbeskrivelse og romprogram er godkjent. Iverksette detaljplanlegging og gjennomføre byggeprosjektet i samsvar med planer og vedtatte rammer.

På denne informasjonssiden vil det bli lagt ut informasjon fortløpende i denne planleggingsprosessen, samt referater fra byggekomiteens møter.

I vedlegget under er referat fra det første møtet i komiteen.

Se vedlegg:
Møte 1_Plan og Byggekomite Nye Kolvereid Skole.pdf (Filstørrelse: 161 KB)
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: