Kontrollutvalget
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
MEDLEMMER
VARAMEDLEMMER
MØTER
Kontrollutvalgets funksjon og oppgaver:

Kommuneloven fastsetter at kommunestyret skal velge et kontrollutvalg til å føre tilsyn med forvaltningen. I Nærøy består utvalget av 3 medlemmer. Minst ett av medlemmene i utvalget skal sitte i kommunestyret.

Møtene i kontrollutvalget er åpne.

Et overordnet mål for kontroll og tilsyn er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at

kommunen følger gjeldende regelverk
virksomheten er målrettet, effektiv og etisk
kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen
kommunen har en forsvarlig revisjonsordning

Forvaltningsrevisjoner av utvalgte tjenesteområder og eierskapskontroll av kommunale selskaper er lovpålagte oppgaver som kontrollutvalget har ansvar for.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, men kan på eget initiativ eller etter konkrete henvendelser fra publikum, ta opp saker og vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover og forskrifter blir fulgt av forvaltningen.

Kontrollutvalgets møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller ligger på hjemmesiden til sekretariatet; www.komsek.no


Forvaltningsrevisjonsrapporter ligger på hjemmesiden til revisjonen; www.krt.no

Kontaktinformasjon:

- Leder Trond Sandnes, 7940 Ottersøy, tlf. 995 82 170, e-post: tr-sandn@online.no
- Nestleder Brynhild Laugen Løeng, 7940 Ottersøy, tlf. 909 39 581, e-post: p-ingelo@online.no
- Medlem Birger Brandtzæg, 7950 Abelvær, tlf. 924 14 496
- Sekretær Per Helge Genberg, KomSek Trøndelag IKS, tlf. 416 89 912, e-post: post@komsek.no
- Oppdragsansvarlig revisor Heidi Galguften, KomRev Trøndelag IKS, tlf. 952 30 867, e-post: post@krt.no
Leder:
Nestleder:
Løeng, Brynhild Laugen
ArbeiderpartietTlf.: / 909 39 581
E-post:
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: