Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Kontorjustering av eiendomsskatten
Publisert: 29.02.2016

Med bakgrunn i den prisøkning som har vært på fast eiendom i perioden fra 2002 og frem til i dag, har kommunestyret i møte den 17.12.2015 vedtatt en kontorjustering av eiendomsskattegrunnlaget for fast eiendom i Nærøy med virkning fra og med 2016 med 30 %, jf eiendomskatteloven § 8 A-4 (1).
Det tas sikte på å starte forberedelsene til å kunne foreta en ny alminnelig taksering i kommunen i løpet av økonomiplanperioden 2016 - 2019.

Bakgrunn:
Eiendomsskatt for verk og bruk ble innført i Nærøy kommune fra 2002, og ordningen ble senere vedtatt å omhandle all eiendom i kommunen. Det er et krav om at eiendomsskattegrunnlaget for en gruppe skal være lik for hele kommunen. All eiendom som er underlagt eiendomsskatt i Nærøy er fastsatt på bakgrunn av opprinelige 2002-verdier. Dette sikrer likebehandling i perioden frem til neste alminnelige taksering.

Eiendomsskattegrunnlaget bygger på en sjablong, hvor man med utgangspunkt i areal, alder og beliggenhet beregner seg frem til et eiendomsskattegrunnlag ved hjelp av en stipulert kvadratmeterpris.

Eiendomsskatteloven pålegger som hovedregel kommuner som har innført eiendomsskatt en omtaksering hvert tiende år. Omtakseringen kan forskyves i tid, men ikke utover tre år, jf eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2). Som unntak til hovedregelen følger det av § 8 A-4 at kommunen i stedet kan foreta en kontormessig oppjustering av gjeldende satser etter utløpet av 10-års fristen.

En retaksering eller en kontorjustering vil omfatte all fast eiendom i kommunen. Dette har sammenheng med at omtaksering må omfatte alle eiendommer, og kan ikke skje til forskjellige tider i ulike soner i kommunen.

Kontortakst/kontorjustering ihht. eiendomsskatteloven § 8 A-4.
Som unntak til hovedregelen om retaksering etter utløpet av 10-årsfristen, kan kommunestyret velge å foreta en kontormessig oppjustering av gjeldende takster, jfr. eiendomsskatteloven § 8 A-4. Ved en kontortakst vil kommunestyret gjøre vedtak om å øke eiendomsskattegrunnlaget som ble vedtatt ved den siste allmenne takseringa for utskriving av eiendomsskatt. En økning i form av kontortakst kan skje over flere år, men må ikke være på mer enn 10 pst. av det opprinnelige skattegrunnlaget for hvert år etter 10-årsfristen for den siste allmenne takseringa. I og med at eiendomsskattegrunnlaget skal være likt for hele kommunen gir dette også ny fastsettelse av eiendomsskattegrunnlaget for hele kommune. Kommuner som foretok alminnelig taksering for mindre enn ti år siden kan foreta kontorjustering av all eiendom når de eldste takstene passerer tiårsregelen, forutsatt at takstene har samme nivå som ved alminnelig taksering for min. 10 år tilbake.

Kommunen kan velge å foreta kontorjustering eller retaksere i år 11, 12 og 13, eller la opprinnelig takst stå urørt i disse årene. I år 14 må det enten skje en kontorjustering eller retaksering av eiendomsskattegrunnlaget. Dersom kommunen da velger kontorjustering, må det fra og med år 14 foretas en årlig kontorjustering inntil man igjen vedtar en retaksering etter hovedregelen, som da igjen vil bli stående i nye 10 år.

Eiendomsskatt for verk og bruk ble innført i 2002, og det skulle derfor senest i 2015 vært foretatt en retaksering eller kontorjustering av all fast eiendom som omfattes av eiendomsskatt.
Utgangspunktet og hovedregelen ved eiendomsskattetaksering er en direkte skjønnsmessig tilnærming til hva eiendommen kan omsettes for i markedet.

SSB`s statistikk over gjennomsnittlig økning i kvadratmeterpris ved omsetning av brukte og nye eneboliger viser for Nord-Tr.lag for perioden 2003 - 2014 en økning på henholdsvis 103 % og 92 %. Boligprisindeksen for perioden 2005 til 2015 (3. kv) viser en økning fra 2005 (100) til 2015 (194,7).

Med innføring av eiendomsskatt i 2002 (tidspunkt for siste alminnelig taksering) er 2015 det 14. året siden siste alminnelige taksering ble foretatt. Med 10 % årlig oppjustering av eiendomsskattegrunnlaget for hvert av årene etter utløpet av 10-års fristen, kan eiendomsskattegrunnlaget økes med inntil 40 %. Det understrekes at lovens verdsettelsesnorm (forsiktig fastsatt omsetningsverdi) og likhetsprinsippet også gjelder ved kontortaksering.


NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)