Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Ny lokal forskrift om interkommunal skolekrets for Salsnes og Lund i Fosnes og Nærøy kommuner
Publisert: 19.08.2013


I henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven kap. VII, § 38, og opplæringsloven § 8-1, kunngjøres herved at Nærøy kommunestyre i møte den 07.08.13, sak 72/13, vedtok forskrift om interkommunal skolekrets for Salsnes og Lund i Fosnes og Nærøy kommuner. Tilsvarende vedtak ble gjort i Fosnes kommunestyre den 15.08.13, sak 49/13.Kunngjøring av ny lokal forskrift om interkommunal skolekrets for Salsnes og Lund i Fosnes og Nærøy kommuner.

I henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven kap. VII, § 38, og opplæringsloven § 8-1, kunngjøres herved at Nærøy kommunestyre i møte den 07.08.13, sak 72/13, vedtok forskrift om interkommunal skolekrets for Salsnes og Lund i Fosnes og Nærøy kommuner. Tilsvarende vedtak ble gjort i Fosnes kommunestyre den 15.08.13, sak 49/13. Forskriften lyder som følger:

Forskrift av 19. august 2013 om interkommunal skolekrets Salsnes - Lund for Fosnes og Nærøy kommune.

Vedtatt i Nærøy kommunestyre den 07.08.13 sak 72/13 samt Fosnes kommunestyre den 15.08.13 sak 49/13, jf. opplæringsloven § 8-1 med endring av 17. juni 2013 og opplæringsloven § 13-1. Det vises også til Rundskriv Udir-2-2012.

§ 1 Formål og virkeområde
Nærøy kommune og Fosnes kommune etablerer felles interkommunal skolekrets for tidligere skolekretser Salsnes og Lund; for ettertiden benevnt Salsnes-Lund skolekrets.

§ 2 Plikter og rettigheter
Elever fra tidligere Lund skolekrets i Nærøy og Salsnes skolekrets i Fosnes tilhører fra 19.08.13 den nye skolekretsen og får tilbud om skolegang ved Salsnes oppvekstsenter i Fosnes kommune.
Salsnes oppvekstsenter blir dermed disse elevenes nærskole, jf oppl.l. § 8-1 første ledd første og annet punktum. Elever fra Salsnes og Lund skolekrets får fra samme dato oppfylt sin rett til grunnskoleopplæring etter oppl.l. § 2-1 ved Salsnes oppvekstsenter.
Søknad om skoleplass ved annen skole i kommunen behandles av den enkelte kommune i tråd med kommunale retningslinjer for dette.

§ 3 Ikraftsetting
Forskriften trer i kraft 19. august 2013.
Fra samme dato oppheves tidligere kommunestyrevedtak om skolekretser for hhv Salsnes og Lund skolekrets.

§ 4 Samarbeidsavtale
Det må inngås en samarbeidsavtale mellom Nærøy og Fosnes kommune om organisatoriske og økonomiske forhold inkludert bestemmelser om varighet og konsekvenser ved opphør. Avtalen må regulere praktiske løsninger knyttet til skoleskyss, SFO, kulturskole, leksehjelp, saksbehandling, spesialundervisning samt økonomisk kompensasjon til Fosnes kommune for å gi Nærøy kommune sine elever et faglig godt og forsvarlig tilbud i samsvar med opplæringsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser. Den enkelte kommunes plikt etter opplæringsloven til å tilby grunnskoleopplæring til sine innbyggere, vil imidlertid fortsatt påhvile bostedskommunen også etter vedtagelse av denne forskriften.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Det er ingen bønn, du må registrere din brønn! (18.10.2018)
PRESSEMELDING, Idrettens Hederskveld 2018 (18.10.2018)
Kunngjøring om vedtak i Kommunedelplan for Kolvereid (18.10.2018)
Kunngjøring om vedtak - oppheving av reguleringsplaner innenfor kommunedelplan Kolvereid (18.10.2018)
Høring og offentlig ettersyn – endring av reguleringsplan for Langmyra boligfelt (18.10.2018)
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)