Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Festeavgift for gravplasser
Publisert: 21.01.2013 av Syrene Ingulfsvann Holmboe

Nærøy kommunestyre vedtok den 13.12.12, sak 106/12, nye festeavgifter for gravplasser på kirkegårder i Nærøy kommune.


Kirkelig fellesråd kan inngå avtale om feste av grav etter nærmere regler og vilkår fastsatt i gravplassens vedtekter. For feste kan det kreves avgift.
Festerett av grav kan bare innehas av en person.
Festetiden skal ikke være lengre enn 20 år. Et feste kan fornyes dersom graven er holdt i hevd og fornyelse ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av gravplassen.
Kirkelig fellesråd skal utstede festebrev og anmerke dette i gravregisteret" (Lov om gravplasser § 14).

Gravferdslovens forskrifter § 17 fastslår at det er generell adgang til å feste et gravsted, men det kan bare skje i forbindelse med et dødsfall. Når den som sørger for gravferden ønsker å reservere en kistegrav ved siden av den som tas i bruk, må den festes. Det vil si at en mot betaling skaffer seg en tidsbegrenset rett til å disponere denne graven. Jfr. forskriften kan man kreve festeavgift fra første dag for den eller de gravene som ikke tas i bruk. Den som tas i bruk er derimot fri i fredningstiden. Etter den tid ansees imidlertid hele gravstedet som en enhet hvor en betaler for alle gravene.

Selv om festetiden kan være 20 år, foretrekker mange å ha den kortere, for eksempel 10 år. Når festetiden er kort er det lettere å være à jour med opplysninger om festeren, og det er lettere å komme i kontakt med festeren gjennom fakturering og innbetaling av festeavgift. Både festeavgift og festetid kan fastsettes lokalt. Den er uavhengig av fredningstiden.

Våren 2012 ble det gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse for å kartlegge avgiftsnivået for feste av grav. Resultatet viste at vanligste festetid var ti år og at vanligste festeavgift var kr. 100,- per år.

Fellesrådet har jevnt over større utgifter enn inntekter. Festeavgiften er den eneste reelle inntekt. Samtidig gir festeavgiften en mulighet til å ha et system for festere, og vi vet bl.a. når vi kan slette en grav. Festeavgiften gir også festeren en disposisjonsrett over gravstedet, men plikter også å holde det i hevd i samsvar med lov, forskrifter og lokale vedtekter.

Fellesrådet skal yte en offentlig tjeneste for alle trossamfunn. Det er derfor ikke kirken eller fellesrådet som skal tjene seg rik på festeavgiften. Pengene tilbakeføres ved at kirkegårdene vedlikeholdes og ved at fellesrådets ansatte assisterer ved alle typer begravelser/ bisettelser.

Nærøy kommunestyre vedtok den 13.12.12, sak 106/12, følgende vedr. festeavgifter for gravplasser:

1. Det innkreves festeavgift for festede gravsted utover fredningstiden på tjue år.

2. Festeavgiften settes til kr 1.000,- for 10 år, og kr 1.000,- for påfølgende 10 år.
Festeavgiften gjelder både for reserverte graver og graver som ønskes festet etter fredningstiden på tjue år.

3. Festetiden settes til 20 år.

4. For personer som ikke har bostedsadresse i Nærøy kommune, men ønsker å bli begravet her, settes avgiften til kr 1.000,-.

Den nye festeavgiften er gjeldende fra og med 01.01.2013.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)