Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
GRATIS KJERNETID I BARNEHAGEN FRA 1.AUGUST 2015
Publisert: 06.07.2015 av Hanne Heimsvik

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august er denne inntektsgrensen foreslått satt til 405 000 kroner. Inntekstgrensen skal vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.
Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.


Hvilke inntekter skal regnes med?
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?
Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageåret av gangen. Det er kommunen der barnet er folkeregistret som skal behandle søknad om reduksjon.

Ved innføring av ordningen 1.august 2015 er selvangivelsen for 2014 tilgjengelig. Denne skal derfor benyttes som dokumentasjon, og leveres med søknaden og gjelde for barnehageåret 2015/16.
Hva med de som ikke har en selvangivelse?
Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Kommunen må foreta en skjønnsmessig vurdering av hva de skal be om som dokumentasjon og hvordan de skal beregne foreldrebetalingen i slike tilfeller. Søker kan legge ved annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten i husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsledighet, endring i husholdningens sammensetting eller lignende. Eventuell endring i lønn som kan påvirke betalingsgrunnlaget, skal meldes til kommunen snarest. Unnlatt melding vil føre til etterregning av betalingssatsene. Ved mangelfull dokumentasjon skal foresatte betale høyest sats. Dersom inntektsdokumentasjon leveres for sent, vil det ikke bli gitt korrigert sats med tilbakevirkende kraft.

Hvordan beregne foreldrebetaling for en familie som har rett til gratis kjernetid?
Alle de som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med reduksjon som gjelder alle barn i barnehage som gjort over deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene. Dette betyr at foreldrebetalingen for en 4- eller 5- åring i en husholdning med person- og kapitalinntekt på 350 000 kroner, skal betale 1 909 kr * 25/45 = 1 061 kr per måned.

Dersom husholdninger har flere barn i barnehage, skal den få søskenmoderasjon for de andre barna. For barn nr. to skal husholdningen betale 70 % av det de betaler for første barn, og 50 % for barn nr tre eller flere.
Søknadsfristen for barnehageåret 2015/16 settes til 15.08. 2015 med virkningsdato fra 01.08.15. Etter denne fristen vil søknadene bli innvilget fra og med den måneden kommunen har mottatt den.


Informasjon og søknadsskjema er sendt alle barnehager, samarbeidsutvalg og foreldreråd i Nærøy kommune.

Oppvekst- og kultursjefen.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)