Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Endringer i jordloven, konsesjonsloven og odelsloven
Publisert: 04.05.2010 av

Driveplikt for alle som eier eiendom med jordbruksareal:
Med virkning fra 1. juli 2009 er reglene om driveplikt endret. Fra dette tidspunktet er driveplikt en varig plikt for alle som eier eiendom med jordbruksareal.


Dette gjelder uavhengig av når eiendommen er overtatt, eller om eieren har hatt driveplikt etter odelsloven eller konsesjonsloven tidligere. Driveplikten kan oppfylles av eieren selv, eller ved bortleie på bestemte vilkår som er fastsatt i loven. Vilkårene innebærer at avtalen må være skriftlig, den må ha 10 års varighet eller mer, og den må føre til driftsmessig gode løsninger. Dette er noen av endringene i jordloven som følger av lov 19. juni 2009 nr. 98.

- Hvis eieren selv velger å drive jorda, må eier selv stå faktisk og økonomisk ansvarlig for driften. Eieren må være den som legger planer for driften og står ansvarlig for innkjøp av driftsmidler og salg av produkter. Det er adgang til å drive ved hjelp av ansatte, eller ved kjøp av tjenester.

- Hvis eier velger å leie bort jorda, må jorda leies bort som tilleggsjord til en annen eiendom, avtalen må ha en varighet på minst 10 år, den må være skriftlig, føre til driftsmessige gode løsninger og eieren selv skal ikke ha adgang til å si opp leieavtalen i avtaleperioden, uten ved mislighold fra leietaker. Alle muntlige avtaler må nå gjøres skriftlige. Kommunen har eksempel på jordleiekontrakter som kan brukes.

- Avtalen skal sendes kommunen, som kontrollerer at vilkårene for bortleie er oppfylt. Både leietaker og eier har plikt til å orientere kommunen om den inngåtte avtalen. Dersom leieavtalen inngås for 10 år, og ikke lenger, unngår eier å søke deling og leietaker unngår å søke konsesjon.

Det er mulig å søke om fritak fra driveplikten. Kommunen vurderer søknaden opp mot gitte kriterier i jordloven.

Boplikt og konsesjon:

- Arealgrensen for boplikt er hevet til 25 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller 500 daa produktiv skog.
- Boplikten gjelder bare bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig
- Boplikten er et vilkår for konsesjonsfrihet, både for nær slekt og odelsberettigede
- Regelen om 10 års boplikt ved odelsløsning er fjernet slik at lovbestemt boplikt i alle tilfeller er 5 år
- Det er ikke lenger adgang til å søke om utsettelse eller fritak fra boplikten.
- Odelsberettigede og nære slektninger som ikke kan eller vil oppfylle boplikten må søke konsesjon
- Boplikten kan ikke lenger oppfylles uten å være registrert bosatt på eiendommen i henhold til folkeregisteret
- Konsesjonsplikt; ny arealgrense ved erverv av bebygd eiendom er 25 daa fulldyrket eller overflatedyrket jord, eller 100 dekar totalt areal.

Dersom ervervet er skjedd etter 1. juni 2009 er det boplikt på eiendommen dersom:
- ny arealgrense er oppfylt
- eiendommen er bebygd med bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig

Dersom ervervet skjedde før 1. juni 2009 opphører boplikt for:
- ubebygd landbrukseiendom
- eiendom under ny arealgrense
- eiendom der bebyggelsen verken er eller har vært brukt som helårsbolig

Ved søknad om konsesjon skal kommunen vurdere om det skal settes krav til boplikt, og om boplikten skal være personlig eller upersonlig.

Odelsloven:

- Likestilt mellom jenter og gutter, fødselsdato / adopsjonsdato avgjør odelsrekkefølgen
- Arealkravet på 25 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller 500 daa produktiv skog avgjør om det er en odelseiendom
- Frist for odelsløsning er 6 måneder
- 10 års bo- og driveplikt er opphevet for eiendommer som blir tatt ved odelsløsning, nå er det 5 års boplikt og evig driveplikt.
Dokumentvedlegg:
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)