Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Utvidelse av eiendomsskatten i Nærøy kommune - informasjon
Publisert: 13.10.2011 av

Kommunestyret i Nærøy har i økonomiplanen for 2011-2014 lagt til grunn at det innføres eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen fra 2012.

I tillegg til eiendomsskatt på såkalte verk og bruk, er det boligeiendommer på Kolvereid som til nå har hatt eiendomsskatt. Med de endringer som er gjort i lovverket, er det nå adgang til å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen.
Rådmannen har fått i oppdrag av kommunestyret å iverksette arbeid med taksering av bolig- og fritidseiendommer med sikte på en utvidelse av eiendomsskatten i kommunen.
Eiendomsskatten vil bli beregnet med utgangspunkt i eiendommens takstverdi. Takseringen vil skje etter de retningslinjer som er utarbeidet av kommunen og tar utgangspunkt i de opplysninger som finnes om eiendommen.

Eiendommene vil bli befart og taksert av takstmenn (besiktigelsesmenn).
Det foretas kun utvendig befaring og det er ikke nødvendig at eier er tilstede på befaringen.
Dersom opplysningene om eiendommen er mangelfulle med hensyn til størrelse på bolig, vil det bli foretatt oppmåling.

Det er takstnemnd for eiendomsskatt (sakkyndig nemnd) som vedtar alle takstene. Dersom du er uenig i skattegrunnlaget, må det fremsettes klage innen 3 uker. Klagen må fremsettes skriftlig etter at takstene er sendt ut til eierne og skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn. Det kan nevnes at skattesatsen for boligeiendommer i 2011 er på 4 promille.

Gjennom dette arbeidet som nå igangsettes vil kommunen oppnå en oppdatering av eiendomsregisteret, samtidig som dette danner grunnlaget for skatteberegningen.

Endelig avgjørelse om utvidelse av eiendomsskatten vil bli lagt fram for politisk behandling i kommunestyret 15.12.11. Utskriving av skatten vil da måtte skje innen 1.mars 2012. Det legges opp til at ny eiendomsskatt blir fakturert sammen med de øvrige kommunale avgiftene.

Skriftlige henvendelser knyttet til dette rettes til:
Nærøy kommune
Servicekontoret
7970 Kolvereid

Eller til kommunens e-postadresse: postmottak@naroy.kommune.no
Muntlige henvendelser rettes til: Tlf. 74 38 26 00

Jeg håper at dette har gitt tilstrekkelig informasjon om og forståelse for det arbeidet som nå er igangsatt for utvidelse av eiendomsskatten i kommunen. Det første som vil skje er at utpekte besiktigelsesmenn kommer til å befare deres eiendom for å skaffe de opplysninger som er nødvendig for taksering/oppdatering av eiendomsregisteret.

De personene som det er gjort avtale med er: Tore Øyahals, Trond Ramstad, Leif Martin Skagemo, Jan Bakeng, Kolbjørn Horn, Steinar Gjeseth og Per Livik. Det kan bli behov for å supplere med andre personer.

Denne informasjonen er sendt til alle med eiendom i kommunen, sammen med regning for kommunale eiendomsgebyrer, 3. termin. De med e-faktura vil få informasjonen i eget brev.

Takseringen som nå skal gjennomføres vil imidlertid kun omfatte eiendommer som ligger utenfor Kolvereid tettsted.

Rådmann
Dokumentvedlegg:
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Nærøy kommune bygger nytt i Tverrvegen. (20.6.2018)
Endringer ifb. med kommunestyremøtet 21.06.18 (19.6.2018)
Rema 1000 åpner sin første butikk i Nærøy kommune! (14.6.2018)
Vintervedlikehold kommunale veger i Nærøy (14.6.2018)
Bålforbud opphevet (7.6.2018)
Regnskap og årsmelding 2017 (30.5.2018)
Lund: grensejustering vedtatt (29.5.2018)
Grytbogen - mange muligheter (29.5.2018)
Velkommen til pasient og brukermøte (29.5.2018)
Hva er viktig for deg? (28.5.2018)
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt" (25.5.2018)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD. (25.5.2018)
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)