Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Offentlig ettersyn: eiendomsskattetakst
Publisert: 27.02.2018 av

Kommunestyret i Nærøy har den 17. november 2016 vedtatt alminnelig omtaksering av alle
eiendommer, inkl. næring, sjøanlegg, verk og bruk i hele kommunen, gjeldende fra og med 1. januar
2018. Listene legges her ut til offentlig ettersyn, fram til klagefristens utløp 12,april 2018.


Offentlig ettersyn
Sakkyndig nemnd har nå vedtatt alle takstene og listene legges ut til offentlig ettersyn innen 1. mars
2018 på servicetorget og kommunens hjemmeside. Listene vil bli liggende til offentlig ettersyn fram
til klagefristens utløp den 12. april 2018.

Takst
Taksten som er utstedt på eiendommen er normalt gjeldende i 10 år. Takstene skal gjenspeile en antatt
markedsverdi/omsetningsverdi.

Eiendomsskatteloven §8 A-2 lyder:
Verdet av eigedommen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedommen etter si innretning,
brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.

Skatt
På bakgrunn av eiendomsskattetaksten vil det bli fastsatt eiendomsskatt. Kommunestyret bestemmer
årlig skattepromille som skal ligge mellom 2-7 . For Nærøy kommune er det for 2018 vedtatt at
skatten skal være med 2,7 på bolig- og fritidseiendommer inkl. garasje, naust og ubebygde tomter
og 7 på øvrige eiendommer (sjøanlegg, næring, verk og bruk). Skatten skal betales i tre terminer.

Lov om eiendomsskatt §19 lyder:
Skatteytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til
eiendomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort
at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med §14. Klage over
verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlige utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det
ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.

Behandling av klager
En eventuell klage behandles først av sakkyndig nemnd. Hvis klagen ikke får medhold går klagen
videre til klagenemnda som gjennomfører en totalvurdering av taksten. En totalvurdering kan resultere
i at taksten økes, blir stående eller reduseres. Eiendomsskatt betales til forfall selv om takst påklages.

Klagen skal være skriftlig
Klage må gjøres skriftlig og oversendes før utløpet av fristen den 12. april.2018. Vi ber om at evt.
klage merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, adresse, ditt navn, telefonnummer og epostadresse.
Kort begrunnelse av klagen må foreligge.

Klagen sendes: Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid eller på e-post til: postmottak@naroy.kommune.no
Dokumentvedlegg:
Følgeskriv skatteseddel.pdf
Bolig, fritid.pdf
Næring.pdf
Sjøanlegg.pdf
Verker og bruk.pdf
Fritaksliste 2018.pdf
Rammer og retningslinjer endret 13.11.2017 av takstnemnda i Nærøy.pdf
Kontakt:
Fred E. Moen - Mob: 92 46 15 64]
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)
SOMMERHILSEN FRA HUNT4 (4.7.2018)
Lurer du på hva som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune? (29.6.2018)
Offentlig ettersyn - søknad om akvakultur av flere arter - 12668 Astridholmen - Vals vgs AS (29.6.2018)
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (29.6.2018)
Barnevernvakt (25.6.2018)