Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Informasjon om eiendomsskatt
Publisert: 12.04.2017 av

Her finner du informasjon om eiendomsskatt og arbeidet knyttet til ny alminnelig takstering i 2017.

I Nærøy kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig, næringsbygg, verk og bruk må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, bygninger osv

Ta kontakt med Nærøy kommune ved servicekontoret dersom du har spørsmål om eiendomsskatt, tlf 74 38 26 00, eller eskatt@naroy.kommune.no

Om eiendomsskatten:
Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også størrelsen på bunnfradraget og skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7.

Taksering:
Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendring og andre endringer som har betydning for (utregning av) eiendomsskatten.
Kommunestyret i Nærøy har i 2016 vedtatt å gjennomføre ny alminnelig taksering i 2017 av alle eiendommer, inkl. verk og bruk, i hele kommunen, gjeldende fra 1.1.2018.

NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og som normalt skal utgjøre 25 % av omsetningsverdien.

Sakkyndig nemnd/klagenemnd:
Kommunestyret har oppnevnt en sakkyndig nemnd bestående av fem faste medlemmer og fem varamedlemmer. Det er også oppnevnt en klagenemnd bestående av fem faste medlemmer og fem varamedlemmer. Nemdene er oppnevnt for valgperioden 2015-2019.

Retaksering:
Hvert år i 10-års periode takseres eiendommen på nytt ved bygnings- eller arealmessige endringer, jf eiendomsskatteloven.

Dette kan være:

Fradeling/sammenføyning av eiendommer
Omfattende brannskade eller bygninger som er revet
Oppføring av nye bygninger
Dersom verdien av eiendommen er vesentlig forandret

Kommunen identifiserer endringer og sender ut varsel til eiendomsbesitter i forkant av takseringen. Eiendomsbesitter kan også selv kreve retaksering innen 1. november året forut for skatteåret. (Når retakseringen begjæres av eiendomsbesitter, skal denne dekke kostnadene.)

Klage:
Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene taksten gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig og sendt til kommunen innen 6 uker etter at skattelistene ble lagt ut.

Kunngjøring - skatteliste:
Nærøy kommune kunngjør (1.mars) en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. Listen inneholder en oversikt over hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens § 5 og § 7. Listen legges ut i papirversjon i 4 uker på servicekontoret. I tillegg legges den ut på kommunens hjemmeside.

Faktura:
Kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt blir normalt fakturert og skal betales i 3 avdrag.

Eiendomsskatt - ny alminnelig taksering av all eiendom i 2017

Kommunestyret i Nærøy kommune har tidligere vedtatt å innføre eiendomsskatt på all fast eiendom i kommunen. Eiendomsskatteloven §8 A-3 sier:
Det skal vere ei allmenn taksering i kommunen kvart tiande år. Dersom det ligg føre særlege tilhøve, kan kommunestyret avgjere at ny taksering skal skje tidlegare eller seinare enn dette, men ikkje seinare enn tre år etter at siste allmenne taksering skulle ha skjedd. Kommunen dekkjer kostnadene ved taksering, og kommunestyret utnemner dei personane som skal stå for takseringa.

Nærøy kommune har i den forbindelse til hensikt å utføre denne takseringen i løpet av 2017, med virkning fra 1. januar 2018.

Bakgrunn
Det er takseringsfirmaet Jeessaa AS som skal gjennomføre befaring/taksering av eiendommer.
Alle eiendommer i Nærøy kommune (bolig, fritid, boligdelen på landbrukseiendommer, næring, ubebygde tomter og verker og bruk) skal takseres, med unntak av eiendommer som får fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens §5.

Hva er eiendomsskatt?
Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med.

Vedtekter
Kommunestyret i Nærøy har vedtatt vedtekter som trekker opp rammer for arbeidet knyttet til alminnelig taksering og forvaltning av lov om eiendomsskatt. Vedtektene avklarer blant at kommunen skal benytte besiktigelsesmedarbeidere, som legger fram forslag til takster på eiendommene til ei sakkyndig nemnd, takstnemnda.

Nemnd
Det er valgt ei sakkyndig nemnd, takstnemnda, som skal fastsette takstverdiene, og ei sakkyndig klagenemnd, anketakstnemnda, som skal behandle klager når det gjelder takst og utskriving av eiendomsskatt.

Hvordan beregnes eiendomsskatt?
Eiendommens takst (eiendomsskattetakst) danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2:
«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp en må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»
Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår ta stilling til etter hvilke satser og regler som eventuell eiendomsskatt skal utskrives. Satsen for eiendomsskatten skal være mellom 2 og 7 promille av takstgrunnlaget, og kan årlig kun endres med 2 promille.

Taksering og befaring
Jeessaa AS er engasjert for å gjennomføre befaring av eiendommene i prosjektperioden. Det vil i utgangspunktet kun bli foretatt utvendig besiktigelse, og vi er derfor ikke avhengig av at eier/eierrepresentant er tilstede. Alle som eier eiendom i Nærøy kommune, som skal besiktiges, har fått tilsendt informasjon med nærmere opplysninger om takseringsarbeidet. De som ønsker å være med på besiktigelsen må ta skriftlig kontakt med eiendomsskattekontoret. Besiktigernes rapport fra befaringen er grunnlaget for den sakkyndig nemnds fastsettelse av taksten/eiendomsskattegrunnlaget.

Når sakkyndig nemnd har fastsatt taksten på alle eiendommer i Nærøy kommune, vil eierne få tilsendt skjema, som viser taksten og hvorledes den er beregnet, samt beregnet skatt. Dette skal skje senest 01.03.2018. Eierne har da en mulighet til å klage på taksten. Klager behandles først hos sakkyndig nemnd, og hvis ikke klagen tas til følge, går saken til klagenemnda.

Fritak fra eiendomsskatt
Kriterier/vilkår
§ 5 i eiendomsskatteloven regulerer hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt. Det gjelder for det første statseiendom som blir brukt til visse nærmere angitte allmennyttige formål, eller av statsmakten, forsvaret og til samferdsel på nærmere angitte vis. Unntaket gjelder bare eiendommer som staten eier direkte, og ikke eiendom eid gjennom selvstendige rettssubjekter. Også eiendom som kommunen eier direkte er fritatt etter denne bestemmelsen.
Eiendommer som skal fritas etter § 5 vil automatisk bli fritatt og det er ikke nødvendig å melde fra.
§ 7 i eiendomsskatteloven regulerer hvilke eiendommer som kommunestyret kan velge å frita for eiendomsskatt. Dette kan gjelde helt eller delvis fritak. Dette fritaket innvilges for ett år av gangen etter søknad, og i henhold til de retningslinjer loven gir. Søknad om fritak for eiendomsskatt etter § 7 behandles hvert år av Nærøy kommunestyre. Det er i hovedsak lag/foreninger og stiftelser som kommer inn under denne bestemmelsen.

Søknadsskjema om fritak etter eiendomsskattelovens §7 finnes vedlagt i linken under eller fås ved henvendelse til Servicekontoret, Nærøy kommune.


I vedleggene under finnes også informasjon til private eier, knyttet til næringseiendommer, verker og bruk, samt en forklaring til ord og uttrykk som benyttes i forbindelse med eiendomsskatt og takstering.
Dokumentvedlegg:
Infobrev taksering av næringseiendommer verk og bruk (2).pdf
Infobrosjyre privat eiendom (2).pdf
Søknad om fritak for eiendomsskatt etter § 7a.pdf
Ord og utrykk (2).pdf
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)